donem impuls a l'emprenedor!

"Anglès. Nivell B1" (GARANTIA JUVENIL)

Formació per a aturats
08/02/2016 09:30 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)


Programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la formació i la comunicació adreçats a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

(SSCE3) Anglès. Nivell B1 (Marc Europeu de Referència)

NO és un curs de Certificat de Professionalitat

Són accions formatives que agrupen continguts, competències professionals i especificacions tècniques vinculades al fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

SESSIÓ INFORMATIVA i PROVES DE NIVELL:

Data: 21 de setembre de 2015
Hora: 10.30 hores
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)

Documentació a aportar:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció al Sistema Garantia Juvenil
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball (SOC)
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

  Nivell mínim requerit per aquest curs: Segon curs de Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova   d’avaluació de competències del nivell equivalent)

HORARI I DURADA:

Data Inici: 11 de gener de 2016   Data finalització: 06 d'abril de 2016
Horari: de 09.00 a 13.00 hores

Durada: 240 hores totals

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Idiomes

OBJECTIUS:

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Perfil d’entrada de l’alumnat:

• Edat: de 16 a 29 anys
• Nivell de Formació mínim: Segon curs de Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals
• Nivell de coneixement de la llengua anglesa: Nivell A2 acreditat o demostrat amb una prova específica de nivell
 

Continguts:

Per consultar els continguts accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplint aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç) i aportant la següent documentació:

• CURRICULUM VITAE
• CÒPIA DEL DNI O NIE
• CÒPIA DEL FULL inscripció al Sistema Garantia Juvenil
• CÒPIA DEL FULL inscripció a l'Oficina de Treball (SOC)
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.
Nivell mínim requerit per aquest curs: ESO/EQUIVALENT o PROVA DE NIVELL*
(*aquelles persones que no puguin acreditar la titulació mínima requerida, podran realitzar una prova   d’avaluació de competències del nivell equivalent)

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats