donem impuls a l'emprenedor!

"Anglès (B1)" (FOAP 2020)

Formació per a aturats
13/01/2021 15:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

NO ATORGAT per part del Servei d’Ocupació de Catalunya

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat

SESSIÓ INFORMATIVA:

Data: A concretar
Hora:  A concretar

Documentació a aportar:

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

HORARI I DURADA:

Data:  del 13 de gener al 27 d'octubre de 2021

Durada: 280 hores totals (240 h teòriques, 40 h formació complementària i  exàmen oficial)
Horari: Dimecres i Dijous de 15.00 h a 19.00 h

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

OBJECTIUS:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos, sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.
Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Nivell de qualificació: Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Perfil d’entrada de l’alumnat:

  • Requisit acadèmic: Segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals
  • Nivell de coneixements de llengua anglesa: Nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
  • Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
  • Majors de 16 anys
  • Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció..

El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal està inscrit a l’Oficina de Treball del SOC.

CONTINGUTS:


A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1. Continguts lèxic-semàntics:
1. Ampliació de vocabulari i expressions freqüents relacionades amb situacions formals i informals, comparacions, seqüències estereotipades, col·locació d’ús freqüent en certs verbs (do, make, get, go, play, say, ...), dites i expressions d’ús freqüent.
2. Formació de paraules: per derivació, per composició, adjectius compostos, formació de paraules a partir de verbs, abreviatures, etc.
3. Paraules sinònimes amb significat propi, antònimes, polisèmia, etc.

A.2. Continguts gramaticals: Oració (modalitats d’oració simple: enunciatives, imperatives, interrogatives..., subordinades, condicionals...), Noms i adjectius, Determinants, Pronoms, Verbs, Adverbis, Enllaços.

A.3. Continguts ortogràfics: ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A2 (alfabet, formes de contracció, etc.)

A.4. Continguts fonètics i fonològics

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS: comprensió de les diferències culturals (vida quotidiana, activitats d’oci, relacions humanes, condicions de vida i treball, valors, creences i actituds, geografia bàsica, etc.).

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES: coherència textual, organització del text, del discurs, etc.

 

Per consultar el programa formatiu accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç)

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats