donem impuls a l'emprenedor!

SUBVENCIONS AUTÒNOMS i EMPRESES (COVID19)

L'Ajuntament de Martorell subvenciona a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors, amb seu social, delegació o centre de treball a Martorell que han reduït el volum de facturació en un 50% o més en relació al facturat el mateix període de l’any anterior de la seva activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L’Ajuntament de Martorell obre el termini de sol·licitud dels ajuts econòmics directes “MARTORELL ACTUA” a comerços, petites empreses i autònoms per pal·liar els efectes de la Covid-19.

L'Ajuntament de Martorell va aprovar al ple del passat dilluns 21 de setembre, per unanimitat, les bases dels ajuts econòmics directes, en règim de concurrencia no competitiva, destinats al petit comerç, persones autònomes i empreses de Martorell amb un màxim de 10 treballadors, per despeses vinculades al manteniment o reactivació de la seva activitat després de la crisi provocada per la pandèmia. Cada destinatari que compleixi els requisits rebrà una subvenció de 500 euros, amb possibilitat d’ampliació en 200 més.

Un cop resoltes les al·legacions i publicades les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 21 d'octubre de 2020, han esdevingut definitives, i s’obre el termini per sol·licitar les ajudes.

Es tracta d’una de les actuacions emmarcada dins el Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social  “Martorell Actua” que contempla accions en diversos àmbits per fer front als efectes de la COVID-19.

L’objectiu de les ajudes és que aquests sectors puguin fer front a les despeses que se’ls han anat ocasionant amb posterioritat a l’estat d’alarma i que puguin pal·liar els efectes de la inactivitat que els ha provocat la situació actual.

Qui ho pot demanar?

Aquesta nova línia d'ajuts específics per la situació de la covid-19 aprovada, la podran sol·licitar totes aquelles a persones treballadores autònomes, empreses i comerç amb un màxim de 10 treballadors, amb seu social, delegació o centre de treball a Martorell, amb un volum de vendes no superior a 600.000 euros anuals i que durant l’estat d’alarma han reduït el volum de facturació en un 50% o més en relació amb el facturat el mateix període de l'any anterior de la seva activitat a causa dels efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 • Ser persona física autònoma o jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives)
   
 • Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell.
   
 • Haver tingut una reducció en la seva facturació d’un 50% o més durant el segon trimestre de 2020, respecte de la facturació del segon trimestre de l’exercici 2019 a causa dels efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  (En el cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data 14.03.2020, restaran exemptes d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits.)
   
 • Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.
   
 • Tenir un volum de vendes no superior a 600.000 euros anuals (exercici anual anterior).


Imports concedit


L'ajut consisteix en una aportació única directa a cada beneficiari/ària de 500€, ampliable amb un import addicional de 200€ per aquells autònoms o empreses que no hagin aplicat cap expedient de regulació de l'ocupació (ERO o ERTO) ni durant la suspensió de la seva activitat a conseqüència de l'estat d'alarma o de les restriccions que pugui determinar l'Estat, ni durant els dos mesos següents a la finalització  d'aquest. Aquestes quantitats es veuran reduïdes en aquells casos en què la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

 

Període de l'any en què es pot demanar

El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva en aplicació del que determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la corresponent convocatòria i publicada a través de la Base Nacional de Subvencions, es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.


Despeses subvencionables

L’import concedit d’aquesta subvenció s'haurà de destinar a fer front a les despeses fixes pel manteniment o reactivació del negoci, tals com:

 • Serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas...)
 • Costos laborals del personal contractat per compte aliena
 • Serveis de millora/inversions, destinades a les mesures a adoptar per a la prevenció del Covid-19
 • Serveis, subministraments o manteniments necessaris per reactivar l’activitat habitual, sempre que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb el Covid-19.
 • Les quotes de l’Impost sobre béns immobles i de la taxa per la recollida de residus comercials relatives al local on es desenvolupa l’activitat econòmica a Martorell.
 • Rendes satisfetes per l’arrendament del local on es desenvolupa l’activitat econòmica a Martorell.

No són despeses elegibles les corresponents a:

 • Obres d’instal•lació, remodelació o d’adequació dels locals.
 • Préstecs o hipoteques.
 • Quotes d’ autònoms.
 • L’IVA de les factures.
 • I, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Els ajuts són compatibles i acumulables amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals. A aquests efectes no podran ser objecte de subvencions aquelles depeses que ja ho hagin estat per part d’altres administracions, en la part que hagi estat imputada a aquelles.


Sol·licitud tràmit

Les sol·licituds de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, es podran presentar:


Tramitació electrònica a través de la seu electrònica, a la web www.martorell.cat. 
Per a persones físiques o jurídiques. Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell.
Només per a les persones físiques. Cal demanar cita prèvia trucant al 937756076 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat.

La tramitació ho pot realitzar la persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.


*Recordeu que d’acord amb la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

 

Documentació a presentar

Un cop efectuada la convocatòria, els interessats hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació següent:

1. CIF, DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica perquè la identitat ja queda acreditada digitalment).

2. Sol·licitud específica: “Subvencions per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors”. És un model normalitzat que facilita l’Ajuntament de Martorell, tant en la tramitació electrònica com en la presencial.

La sol·licitud inclou:

- Declaració responsable comprensiva dels extrems següents:

1. Dels requisits establerts a les bases 3 i 4.
(*) En el supòsit de tenir deutes amb l’Ajuntament de Martorell, aquests seran compensats.

2. Del nombre de treballadors/es vinculats a l’activitat a data 14 de març de 2020 i situació actual (ERTO’s, ERO’s..)

3. De la reducció del 50% o més en el volum de facturació del segon trimestre de l’any 2020, en comparació amb el mateix trimestre de l'exercici 2019, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones físiques autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, a data 14.03.2020, restaran exemptes d’aquesta acreditació, podent optar de forma directa a la subvenció, previ compliment de la resta de requisits.

3. Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.

4. Compte bancari per rebre la subvenció (vinculat a l’activitat). Document que acrediti la titularitat del compte indicat per rebre l’ingrés de la subvenció (un rebut bancari on consti el número i el titular del compte, la llibreta d’estalvi, certificat de l’entitat bancària...)

5. Declaracions d’IVA o llibres de registre de factures (ingressos i despeses) corresponents al 2n trimestre de 2019 i al 2n trimestre de 2020, o qualsevol altra documentació acreditativa de la reducció d'ingressos del segon trimestre de 2020 en comparació amb el mateix trimestre de 2019.

6. Si heu tingut personal assalariat, declaracions d’IRPF (model 111) de retencions i ingressos a compte, corresponents al 1r, 2n i 3r trimestre de 2020.

 

Termini de resolució

El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà efectes desestimatoris.

 

Justificació de la subvenció

Les persones beneficiàries hauran de justificar davant de l’Ajuntament de Martorell, des del dia 2 de gener de 2021 i fins el dia el 21 de febrer de 2021, l'aplicació de l'import de la subvenció atorgat a les despeses elegibles especificades.

A tal efecte, presentaran un compte justificatiu acompanyat dels justificants de despesa i pagament corresponents i s'haurà de presentar com a màxim fins a un període de vuit mesos des de l’endemà de la data del reinici de l’activitat.

El compte justificatiu haurà d'incloure:

a) Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.
Aquesta llista ha d'estar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i de la documentació acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor).
Per al cas que una mateixa despesa hagi servit per justificar altres subvencions, el document justificatiu haurà d’expressar l’import o percentatge que es destina a la justificació de la subvenció de l’Ajuntament de Martorell, sense que en cap cas la suma de les subvencions percebudes pugui superar l’import de la despesa efectuada.
En el cas de justificar despeses de personal s’hauran d’aportar nòmines, Relació de Liquidació de Cotitzacions (RLC), Relació Nominal de Treballadors (RNT), imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció d’IRPF i acreditació del pagament d’aquestes despeses.

c) Relació d’ingressos i despeses reals de l’entitat a data de la presentació de la justificació amb el detall de tots els ingressos i subvencions, així com de la previsió de tancament corresponent al període subvencionat (des de la declaració de l’estat d’alarma fins el dia 31 de desembre de 2020), segons model normalitzat aprovat per l’Ajuntament.Per a més informació Bases podeu consultar les Bases reguladores subvencions BOPB

 

TRÀMIT PAS A PAS

Telemàticament (obligatori per a les persones jurídiques)

1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica: Subvencions per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors

2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).

3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.

4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.

5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.

6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.


Presencialment

1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent. S’ha de demanar cita prèvia trucant al 937756076 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat.

2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.

3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

1. CIF, DNI, NIE o Passaport de la persona sol•licitant (excepte si es fa la sol•licitud de forma telemàtica perquè la identitat ja queda acreditada digitalment).

2. Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.

3. Rebut bancari o altre document acreditatiu del número de compte bancari on es vol rebre la subvenció i de la seva titularitat.

4. Declaracions d’IVA o llibres de registre de factures (ingressos i despeses) corresponents al 2n trimestre de 2019 i al 2n trimestre de 2020, o qualsevol altra documentació acreditativa de la reducció d'ingressos del segon trimestre de 2020 en comparació amb el mateix trimestre de 2019.

5. Si heu tingut personal assalariat, declaracions d’IRPF (model 111) de retencions i ingressos a compte, corresponents al 1r, 2n i 3r trimestre de 2020.

 

Enllaços relacionats
 

Tramitació SEU ELECTRÒNICA 

Bases subvenció BOPB

 

Tornar