donem impuls a l'emprenedor!

SUBVENCIONS LOCALS COMERCIALS NUCLI URBÀ (COVID-19)

L'Ajuntament de Martorell subvenciona amb ajuts econòmics a locals comercials que hagin instal·lat o traslladat la seva activitat al nucli urbà de Martorell a partir de l’1 de gener de 2020.

L’Ajuntament de Martorell obre des del 18 de gener de 2021, el termini de sol·licitud per a l’atorgament de subvencions per a instal·lació o trasllat d’activitat, a partir de l’1 de gener de 2020, a un local comercial del nucli urbà de Martorell, per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors i fins exhaurir la partida pressupostària corresponent.

L'Ajuntament de Martorell va aprovar al ple del passat 20 de juliol de 2020, les bases dels ajuts econòmics, en règim de concurrencia no competitiva, destinades a empreses i autònoms per a la instal·lació de la seva activitat al nucli urbà de Martorell.

Un cop resoltes les al·legacions i publicades les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 24 de novembre de 2020, han esdevingut definitives, el dia 17 de desembre de 2020, i s’obre el termini per sol·licitar les ajudes.

El termini per a la presentació de sol·licituds de les “Subvencions per a la instal·lació o trasllat d’activitat a un local comercial del nucli urbà de Martorell” començarà el 18 de gener del 2021 i finalitzarà el 30 d’abril del 2021, o abans si s’ha exhaurit el crèdit existent.

Aquest ajut es configura com una de les mesures incloses en el Pla de reactivació econòmica i de protecció social de Martorell “Martorell Actua”, que contempla accions en diversos àmbits per fer front als efectes de la COVID-19, aprovat en sessió del ple de l’Ajuntament de Martorell tinguda el dia 20 de juliol de 2020.

Qui ho pot demanar?

Aquesta nova línia d'ajuts específics està adreçat a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que a partir de l’1 de gener de 2020 i fins exhaurir la partida pressupostària corresponent, instal·lin o traslladin la seva activitat a un local comercial del nucli urbà de Martorell.

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

  • Ser persona física autònoma o persona jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives) i estar donada d’alta en algun dels epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
     
  • Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell i, tot i estar desenvolupant la seva activitat comercial, empresarial o professional en un altre indret de Martorell, traslladar la seva activitat o constituir una segona seu de la seva activitat al nucli urbà del municipi de Martorell.
     
  • Donar d’alta la seva seu social, delegació o centre de treball al nucli urbà del municipi de Martorell, en el supòsit d’obertura d’una nova activitat.
     
  • Tenir un màxim de 10 treballadors/es.

 

Obligacions de les persones beneficiàries

a) Destinar íntegrament la quantia de l’ajut atorgat al pagament de les despeses, definides a la base 7, vinculades a la instal·lació o trasllat de la seva activitat a un local comercial del nucli urbà del municipi de Martorell.

b) Mantenir en funcionament l’activitat a la qual es vincula aquesta subvenció durant un termini mínim de tres anys des de la data de l’atorgament de la subvenció.

c) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els organismes atorgants.

d) Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control, durant un termini de 6 anys.

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, durant un termini de 6 anys.

f) Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la mateixa finalitat de l’Ajuntament de Martorell, d’altres administracions o d’ens privats.

g) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de Seguretat Social, l’Ajuntament de Martorell i el Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell.
L’acreditació de que la persona beneficiària es troba al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de Seguretat Social es realitzarà mitjançant declaració responsable, de conformitat amb el que estableix l’article 24.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La justificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Martorell i el seu Patronat es tramitarà d’ofici pel propi Ajuntament.

 

Imports concedits

L’Ajuntament de Martorell atorgarà a les persones beneficiàries els següents imports:

a) Un import de fins a 3.000 € per aquelles persones beneficiàries que instal·lin la seva nova activitat a un local comercial del nucli urbà del municipi de Martorell.

b) Un import de fins a 2.000 € per aquelles persones beneficiàries que, tenint ja una seu a Martorell, obrin una segona seu o traslladin l’existent a un local comercial del nucli urbà del municipi de Martorell.

Aquestes quantitats es veuran reduïdes en aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

A aquests efectes no podran ser objecte de subvencions aquelles despeses que ja ho hagin estat per part d’altres administracions, en la part que hagi estat imputada a aquelles.

 

Període de l'any en què es pot demanar

El termini per a la presentació de sol•licituds de les “Subvencions per a la instal·lació o trasllat d’activitat a un local comercial del nucli urbà de Martorell” començarà el 18 de gener del 2021 i finalitzarà el 30 d’abril del 2021, o abans si s’ha exhaurit el crèdit existent.

El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva en aplicació del que determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la corresponent convocatòria i publicada a través de la Base Nacional de Subvencions, es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.


Despeses subvencionables

Les despeses que es poden imputar a la subvenció són aquelles vinculades directament amb les despeses d’instal·lació o trasllat a un local comercial del nucli urbà de Martorell respecte de l’activitat econòmica de les persones incloses en aquesta línia de subvenció d’acord amb la següent tipologia:

a) Els projectes tècnics (interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura).

b) Les obres (reforma parcial o integral de la superfície comercial –inclosa la imatge exterior. També les obres en l’obrador adjacent, si és visible des de la sala de vendes i queda incorporat a la superfície comercial).

c) Les instal·lacions (electricitat, aigua, aire condicionat.....).

d) L’equipament tècnic inclòs en la reforma del local comercial (com ara, tpv, codi de barres, balances, plotters, reprografia, revelat digital, projectes de tecnologies de la informació i les inversions en maquinari i programari).

e) Les taxes pagades a l’Ajuntament de Martorell en concepte d’activitats sotmeses a llicència ambiental o al règim de comunicació, o en concepte d’activitats i instal·lacions innòcues, regulades per l’Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

No tenen la consideració de despeses subvencionables les corresponents a la compra o lloguer del local comercial.

No tindrà la consideració de despesa subvencionable l’IVA suportat.

El període imputable de les despeses presentades per a obtenir la subvenció és l’associat al temps transcorregut des del dia 1 de gener de 2020 fins el dia 31 de desembre de 2020.

Compatibilitat amb altres subvencions

Les subvencions seran compatibles amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
No obstant, el seu import no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb d'altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de les despeses suportades pel beneficiari.


Sol·licitud tràmit

Les sol·licituds de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, es podran presentar:

Tramitació electrònica a través de la seu electrònica, a la web www.martorell.cat. 
Per a persones físiques o jurídiques. Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica: “Subvencions per a la instal·lació o trasllat d’activitat a un local comercial del nucli urbà”

2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).

3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.

4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.

5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.

6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell.

1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent. S’ha de demanar cita prèvia trucant al 937756076 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat.

2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol•licitud.

3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

La tramitació ho pot realitzar la persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

*Recordeu que d’acord amb la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

 

Documentació a presentar

Un cop efectuada la convocatòria, els interessats hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació següent:

a) Declaració responsable del compliment dels requisits i de les obligacions establerts a les bases 3 i 4.

b) Document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment (NIF/CIF/NIE).

c) Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat econòmica que es desenvolupa on consti l’alta a un local comercial radicat al nucli urbà de Martorell, bé com a seu principal o bé com a segona seu de l’activitat.

d) Compte bancari per rebre la subvenció (vinculat a l’activitat). Document que acrediti la titularitat del compte indicat per rebre l’ingrés de la subvenció (un rebut bancari on consti el número i el titular del compte, la llibreta d’estalvi, certificat de l’entitat bancària...).
 

Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la revocació automàtica de la subvenció sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se’n puguin derivar.


Termini de resolució


El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà efectes desestimatoris.
 

Justificació de la subvenció
 

Les persones beneficiàries hauran de justificar davant de l’Ajuntament de Martorell l'aplicació de l'import de la subvenció atorgat a les despeses elegibles especificades. A tal efecte, presentaran un compte justificatiu acompanyat dels justificants de despesa i pagament corresponents i s'haurà de presentar com a màxim fins el 30 de juny de 2021.

 

El compte justificatiu haurà d'incloure:

a) Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció.

b) Una relació classificada de les despeses subvencionables, amb la identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

Aquesta llista ha d'estar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i de la documentació acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor).

Per al cas que una mateixa despesa hagi servit per justificar altres subvencions, el document justificatiu haurà d’expressar l’import o percentatge que es destina a la justificació de la subvenció de l’Ajuntament de Martorell, sense que en cap cas la suma de les subvencions percebudes pugui superar l’import de la despesa efectuada.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les despeses a subvencionar.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà a la persona interessada un termini de deu dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient comportarà el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.


Per a més informació Bases podeu consultar les Bases reguladores subvencions BOPB

 

Enllaços relacionatsTramitació SEU ELECTRÒNICA  Tràmit: “Subvencions per a la instal·lació o trasllat d’activitat a un local comercial del nucli urbà”

Bases subvenció BOPB

 

Tornar