donem impuls a l'emprenedor!

AJUTS COVID 2021· COMERÇ I RESTAURACIÓ

Nova línia de subvencions directes, urgents i amb caràcter excepcional, de 1.500 euros, per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques. Els titulars dels establiments locals, comerç i restauració podran demanar la subvenció fins el 30 de juny de 2021.

L’Ajuntament de Martorell va aprovar, per unanimitat en darrer Ple Municipal del 16 de març de 2021, una nova línia de subvencions directes, urgents i amb caràcter excepcional, de 1.500 euros per als establiments locals. La nova injecció econòmica pretén pal·liar els efectes negatius que ha patit el comerç i la restauració a causa de les restriccions a l’exercici de l’activitat econòmica, imposades per la Generalitat de Catalunya durant el quart trimestre de l’any 2020 i el període transcorregut de l’any 2021 per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.


Qui ho pot demanar?

La subvenció s’adreça a persones físiques o jurídiques titulars de les activitats econòmiques següents: bars, restaurants, hotels, cafeteries, roba i complements, sabateries, joieries, floristeries, articles infantils, viatges i esdeveniments, venda única de productes de perruqueria i estètica, mobles, articles de la llar, merceries, fotografia i vídeo, tatuatges i pírcings, gimnasos i acadèmies de formació.

Totes aquestes activitats han d’estar ubicades al municipi de Martorell, han d’estar d’alta i degudament regularitzades en el moment de la sol·licitud i no han de tenir deutes amb l’Ajuntament de Martorell. Igualment, han de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de Seguretat Social.
 

Import concedit

L’ajut econòmic és una subvenció directe de 1.500 € que es pot sol·licitar fins el 30 de juny de 2021.


Període de l'any en què es pot demanar

Des de la data del seu anunci a la plana web municipal fins al dia 30 de juny de 2021.

 

Sol·licitud tràmit


Les sol·licituds de les subvencions  es podran presentar:

Tramitació electrònica a través de la seu electrònica, a la web www.martorell.cat. 
Per a persones físiques o jurídiques. Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica: "AJUTS COVID 2021. Subvencions directes per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques"

2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).

3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.

4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.

5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.

6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell.

1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent. S’ha de demanar cita prèvia trucant al 937756076 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat.

2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.

3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

La tramitació ho pot realitzar la persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

*Recordeu que d’acord amb la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració.


Documentació a presentar

Un cop efectuada la convocatòria, els interessats hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació següent:

 • Sol·licitud específica: “Subvencions directes per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques”. És un model normalitzat que facilita l’Ajuntament de Martorell, tant en la tramitació electrònica com en la presencial. La sol·licitud incorpora la Declaració responsable conforme la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de Seguretat Social, i no té deutes amb l’Ajuntament de Martorell, o bé, si els té, es compensaran.
   
 • CIF, DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica perquè la identitat ja queda acreditada digitalment).
   
 • Un rebut bancari on consti el número de compte i el titular del compte, sigui una persona física, sigui una persona jurídica (pot ser un rebut qualsevol de subministraments, materials, lloguer...).

 

Termini de resolució

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
 

Justificació de la subvenció

La subvenció s’ha de justificar com a data límit el dia 31 de juliol de 2021, mitjançant l’aportació dels següents documents:

 • Factures o altres documents acreditatius de les despeses suportades per l’establiment durant el primer semestre de l’any 2021 per import igual o superior a 1.500€.
   
 • Declaració responsable de la persona física o jurídica beneficiària conforme no ha obtingut altres subvencions i ajuts per a la mateixa finalitat o, en el cas d’haver-los obtingut, acreditativa de que l’import total d’aquests és inferior al cost de les despeses acreditat.


Compatibilitat amb altres subvencions

Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altres subvencions i ajuts concedits per altres administracions o ens públics o privats, per bé que el seu import no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb d'altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de les despeses suportades pel beneficiari

 

Enllaços relacionats


Tramitació SEU ELECTRÒNICA  Tràmit: "AJUTS COVID 2021. Subvencions directes per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques"

Justificació Subvenció

Tornar