donem impuls a l'emprenedor!

Requisits i sol·licitud per accedir al viver

Requisits i sol·licitud que s'han de reunir per poder participar en el procediment de selecció dels usuaris dels despatxos d'ús exclusiu del Molí Empresa.

Que és?   Serveis      Accés / Lloguer     Empreses del viver

Requisits i sol·licitud per accedir     Règim de domiciliació      Preus serveis      Conveni

Requisits d'accés als despatxos del viver

Els requisits que s'han de reunir per poder participar en el procediment de selecció dels usuaris dels despatxos d'ús exclusiu són els següents:

 1. Ser professional o empresa de serveis, restant excloses les empreses productores o d'emmagatzematge i els comerços.
 2. Presentar un PLA D'EMPRESA amb informe de viabilitat que contingui, necessàriament, un pla econòmico-financer a tres anys que demostri una coherència global amb el projecte.
 3. Estar donat d'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques a Martorell, o compromís de donar-se d'alta si l'empresa es troba en període de constitució o el professional està tramitant la seva alta.
 4. Compromís d'utilitzar l'adreça del VIVER com a domicili social.
 5. No tenir cap oficina o local en règim de propietat o de lloguer.

Presentació de sol·licituds

 1. Les empreses o els professionals interessats en utilitzar un despatx d'ús exclusiu al VIVER han de presentar la corresponent SOL·LICITUD acompanyada de la següent documentació:
  • a) DNI o NIE de la persona física sol·licitant, o del CIF de la persona jurídica sol·licitant.
  • b) En cas que sigui una persona jurídica, còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, inscrita al registre corresponent, si s'escau. Si la persona jurídica es trobés en procés de constitució, cal aportar declaració responsable acreditativa de tal extrem.
  • c) Quan s'actuï en nom d'altri:
   • Si s'actua en nom d'una persona física,DNI o NIE de la persona signant de la sol·licitud.
   • Si s'actua en nom d'una persona jurídica, còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s'escau.
  • d) Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Martorell, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
  • e) Autorització a l'Ajuntament de Martorell perquè comprovi la veracitat de les dades facilitades mitjançant les consultes a altres administracions i dels registres públics corresponents.
  • f) PLA D'EMPRESA acompanyat de l'informe de viabilitat, que ha de contenir un pla económico-financer per un període mínim de tres anys.
  • g) Document d'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques al municipi de Martorell. Si la persona jurídica es trobés en procés de constitució o el professional encara no s'hagués donat d'alta, cal aportar declaració responsable comprometent-se a donar-se d'alta d'aquest impost.
  • h) Declaració responsable comprometent-se a utilitzar l'adreça del VIVER com a domicili social i de què l'empresa o el professional no disposa de cap oficina o local en règim de propietat o de lloguer.
  • i) La documentació acreditativa dels criteris d'adjudicació dels despatxos d'ús exclusiu regulats en aquest reglament.
 2. Les sol·licituds es poden presentar al registre general de l'Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, 08760 Martorell), o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 3. El termini de presentació de les sol·licituds és el fixat en la corresponent convocatòria, que s'ha d'aprovar per resolució de l'alcaldia de l'Ajuntament de Martorell o regidoria en qui delegui.
 4. Cada cop que quedi un despatx lliure s'obrirà la corresponent convocatòria.

Adjudicació despatxos

La tria dels empresaris i emprenedors es fa per barematge de puntuació, tenint en compte criteris com ara el grau de viabilitat del pla d'Empresa, estar empadronat a Martorell, tenir fins a 35 anys o estar en situació d'atur, que el projecte generi ocupació al municipi a mig o llarg termini i el grau d'innovació de l'empresa o projecte, els productes i serveis que generi. Un cop escollits els projectes guanyadors, es signa un CONVENI a partir del qual disposaran del despatx amb un cost de lloguer molt econòmic. La permanència al Viver serà d'un màxim de cinc anys.

Per a més informació consultar el document íntegre REGLAMENT VIVER D'EMPRESES: REGLAMENT VIVER D'EMPRESES

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL VIVER D’EMPRESES I CLUB DE L’EMPRENEDOR DE MARTORELL

 

        

 

Tornar