donem impuls a l'emprenedor!

Subvencions foment ocupació 2015

El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell subvencionarà les empreses martorellenques que es decideixin a contractar persones aturades del municipi. L'ajuda serà d'uns 2.500 euros a l'any per cada nova contractació.

L'Ajuntament de Martorell a través del departament de Promoció Econòmica, des del passat mes de maig i fins exhaurir pressupost, subvencionarà a les empreses martorellenques que es decideixin a contractar persones aturades del municipi.

Aquestes subvencions tenen com a objectiu ajudar les empreses que decideixin donar feina a persones aturades, subvencionant-los part del cost empresarial de contractar una persona. El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell pretén així incentivar les contractacions.Les persones que es contractin a través d’aquest nou pla hauran d’estar en situació d’atur, apuntades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), constant-hi com a demandants actives de feina, i donades d’alta a la borsa de treball de l’Ajuntament.

L’ajuda serà de 2.500€ per contracte laboral amb una durada d’un any i jornada complerta. En el cas que la durada del contracte sigui superior a un any, la subvenció s’incrementarà en 100 € per cada mes sencer addicional, sense que l’import total de la subvenció pel període d’un any i els mesos addicionals pugui ser superior a 3.500€. Si la jornada es inferior al 100%, la subvenció serà proporcional a la jornada establerta.

No hi ha limitació màxima de subvencions per beneficiari i són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, públics o privats, que financin les mateixes actuacions.

"Aquesta mesura, i més que n'han de venir"

Premiant les empreses que facin el pas, "el nostre objectiu és que la gent, els empresaris, s'animin i comencin a contractar gent", ha dit el regidor de Promoció Econòmica. "Des de l’equip de govern, els ajudarem amb aquesta mesura i amb més que n'han de venir", ha reblat Amat.

 

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions:

• Les empreses legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili social al municipi de Martorell amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 i amb una plantilla no superior a 150 persones treballadores.
• Les persones físiques que exerceixen activitats empresarials o professionals.
• Les entitats sense ànim de lucre.
• Les empreses d’inserció i centres de treball amb l’objecte social d’inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió.

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

• S’entén per situació legal de desocupació la definida a l’article 208 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
• Les persones desocupades a contractar han d’estar empadronades al municipi de Martorell amb una antiguitat d’almenys un any respecte a la data de la publicació d’aquestes bases.
• Les persones desocupades a contractar han d’estar inscrites com a demandants actives de feina al Servei Local d’Ocupació municipal de Martorell i a l’oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació podeu consultar les Bases reguladores subvencions BOP

Si esteu interessats a beneficiar-vos d’aquestes subvencions podeu contactar directament amb nosaltres a través del correu electrònic moliempresa@martorell.cat  o en el telèfon 93 775 31 01.

PENDENT APROVACIÓ BASES 2016

Documents adjunts

 

Imprès sol.licitud ajuts foment ocupació 2015

Sol.licitud de transferència bancària

Bases subvenció BOP

Tornar