donem impuls a l'emprenedor!

SUBVENCIONS FOMENT OCUPACIÓ

El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell subvenciona les empreses martorellenques que es decideixin a contractar persones aturades del municipi.

L’Ajuntament de Martorell a través del departament de Promoció Econòmica subvenciona, des de l'any 2015, les empreses locals que fomenten la contractació de persones en situació d’atur.

L’objectiu d’aquests ajuts és doble: ajudar les empreses subvencionant part del cost de la contractació i reactivar l’economia local.

El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell pretén així incentivar les contractacions.Les persones que es contractin a través d’aquest nou pla hauran d’estar en situació d’atur, apuntades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), constant-hi com a demandants actives de feina, i donades d’alta a la borsa de treball de l’Ajuntament.

Les noves bases reguladores dels ajuts, aprovades el passat mes d’abril de 2019, incorporen com a novetat atorgar la subvenció a empreses que, en la data de sol·licitud i durant la vigència del contracte, tinguin el domicili de l’activitat empresarial a Martorell i no el domicili social, com s’especificava fins ara.

A més, es redueix d’un any a sis mesos el temps d’empadronament a Martorell de les persones desocupades contractades, des de la data de sol·licitud de la subvenció. També passa de cinc a tres el nombre de persones que ha d’entrevistar l’empresa contractant per cobrir el lloc de treball subvencionat.

Una altra novetat és la concessió de fins a 4.000,00 euros per contracte laboral amb una durada d’un any i jornada complerta, en el supòsit de què la persona jurídica sol·licitant de la subvenció s’hagi creat en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de subvenció o de què l’empresari individual o professional sol·licitant s’hagi donat d’alta en el corresponent cens en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de subvenció. En el cas que la durada del contracte sigui superior a un any, la subvenció s’incrementarà en 100,00 euros per cada mes sencer addicional, sense que l’import total de la subvenció pel període d’un any i els mesos addicionals pugui ser superior a 5.000,00 euros.

Si la jornada es inferior al 100%, la subvenció serà proporcional a la jornada establerta.

Des de 2015, aquest paquet d’ajuts subvenciona les empreses de menys de 150 treballadors amb 2.500 euros per contracte laboral, amb una durada d’un any i jornada complerta i 100 euros per mes sencer addicional, sense que l’import total superi els 3.500 euros.

No hi ha limitació màxima de subvencions per beneficiari i són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, públics o privats, que financin les mateixes actuacions.

 

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions:

• Les empreses legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb una plantilla no superior a 150 persones treballadores.
• Les persones físiques que exerceixen activitats empresarials o professionals.
• Les entitats sense ànim de lucre.
• Les empreses d’inserció i centres de treball amb l’objecte social d’inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

• S’entén per situació legal de desocupació la definida per l’article 267 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
• Les persones desocupades a contractar han d’estar empadronades amb una antiguitat de sis mesos al municipi de Martorell en la data de la sol·licitud de la subvenció.
• Les persones desocupades a contractar han d’estar inscrites com a demandants de feina al servei local d’ocupació municipal i a l’oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

 

Gestió de les ofertes de treball.

Les ofertes de treball per les quals se sol·licita la subvenció s'han de publicar obligatòriament a la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació i Formació de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell (xarxa Xaloc) i, opcionalment, a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell, que col·laboraran en el procés de preselecció de les persones candidates, per bé que seran les empreses les que realitzin la selecció de les persones treballadores més adequades segons les seves necessitats.

L'empresa contractant ha d'entrevistar un mínim de tres persones candidates preseleccionades per la Borsa de Treball del Servei d'Ocupació i Formació de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell, o bé totes les persones candidates si el seu nombre és inferior a tres.

Es poden formalitzar contractes de durada determinada o indefinida i contractes a temps parcial o complet. La durada dels contractes de treball que no siguin indefinits ha de ser com a mínim de dotze mesos.

La jornada laboral fixada en el contracte ha de ser igual o superior al 50% de l'establerta per conveni com jornada completa. En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, la subvenció es calcularà en proporció a la jornada realitzada.

 

Documentació a  presentar

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar mitjançant el model normalitzat que estarà disponible a les oficines del centre de promoció econòmica de l’Ajuntament de Martorell (Molí Fariner, camí del Riu s/núm., de Martorell) i a les planes web www.martorell.cat i www.moliempresa.cat, acompanyada de la següent documentació:

a) Còpia compulsada del DNI o NIE de la persona signant de la sol·licitud.

b) En cas que sigui una persona jurídica, còpia compulsada del seu CIF, així com la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent, si s’escau.

c) Alta censal en cas d'empresaris i professionals individuals.

d) Quan s’actuï en nom d’altri, còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què s’actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s’escau.

e) Certificat acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

f) Declaració responsable de no tenir contret cap deute en període executiu amb l’Ajuntament de Martorell. Aquesta declaració ha de constar en el model normalitzat de sol·licitud, i serà objecte de comprovació per l’Ajuntament de Martorell.

g) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració ha de constar en el model normalitzat de sol·licitud.

h) Declaració sobre si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, incloent-hi els imports sol·licitats o concedits. Aquesta declaració ha de constar en el model normalitzat de sol·licitud.

i) Declaració responsable de que l’empresa o entitat sol·licitant no és dependent ni està societàriament vinculada a administracions, ens u organismes públics. Aquesta declaració ha de constar en el model normalitzat de sol·licitud.

j) Full de dades bancàries segellat per l'entitat financera segons el model facilitat per l’Ajuntament de Martorell.

k) Certificat de vida laboral de l'empresa (model A002).

l) Declaració responsable acreditativa de que no s’ha tramitat cap expedient de regulació d’ocupació dins dels sis mesos anteriors a la data de publicació de les bases reguladores de les subvencions. Aquesta declaració ha de constar en el model normalitzat de sol·licitud.

m) Formulari dels resultats del procés de selecció.

n) Contracte o precontracte de treball de la persona desocupada.

o) DNI o NIE de la persona desocupada contractada.

p) Certificat de vida laboral de la persona desocupada contractada.

q) Documentació acreditativa de què la persona contractada:

  • q.1.) està en situació legal de desocupació
  • q.2.) està inscrita a l’oficina de treball de la Generalitat de Catalunya com a demandant d’ocupació

 

Per a més informació podeu consultar les Bases reguladores subvencions BOP   Modificacio BOP

Si esteu interessats a beneficiar-vos d’aquestes subvencions podeu contactar directament amb nosaltres a través del correu electrònic moliempresa@martorell.cat  o en el telèfon 93 775 31 01.

 

Documents adjunts

Imprès sol.licitud ajuts foment ocupació

Sol.licitud de transferència bancària

Bases subvenció BOP

Modificacio BOP

Tornar