donem impuls a l'emprenedor!

PROMOURE INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA BAIX LLOBREGAT

PROMOURE és un projecte de millora de l’ocupabilitat i de suport a la contractació en el sector econòmic de l’alimentació i begudes i transport vinculat a la comarca del Baix Llobregat.

L'Ajuntament de Martorell a través del Centre de Promoció Econòmica torna a participar per segon any en el projecte “Promoure l’ocupació a la indústria del Baix Llobregat”, projecte coordinat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, subvencionat per la Diputació de Barcelona i en el qual participen 27 Ajuntaments del Baix Llobregat, entre ells Martorell, així com altres entitats com la Universitat Politècnica de Catalunya, Innobaix, CCOO, UGT, AEBALL o Pimec, per tal de fomentar la col·laboració publicoprivada amb la finalitat de dinamitzar la indústria local del sector de l'alimentació.

A partir de la prospecció realitzada a empreses del sector de L’ALIMENTACIÓ I BEGUDES I TRANSPORT VINCULAT s’han detectat els perfils professionals més demandats pel sector i de les necessitats formatives que demanen aquests perfils. Posteriorment s’han elaborat itineraris de formació que responguin a les demandes del sector tant de formació transversal, instrumental i/o professionalitzadora. Un cop les persones participants hagin finalitzat l’itinerari formatiu i aquelles accions d’orientació que es creguin oportunes, formaran part de la bossa de treball del projecte. Aquesta bossa es dinamitzarà en les empreses del sector i especialment amb les que estan adscrites al projecte. Com a suport a la contractació, les empreses que contractin una o més persones participants del projecte poden optar a una subvenció de 400€/mes, sempre i quan el contracte sigui igual o superior a tres mesos i serà subvencionat fins a un màxim de sis.

El projecte es centra en els quatre perfils professionals més demandats entre les empreses prospectades: mosso de magatzem, manipulador, xofer/conductor i comercial. Per tant, les persones interessades en participar en el projecte és necessari, que a banda d’acomplir els requisits generals del projecte, tinguin experiència en el sector o bé, estiguin interessats en treballar-hi.
La inclusió en el programa comporta la definició d’un itinerari formatiu individualitzat i l’assistència a la formació pactada amb cada participant.

Per tal de poder facilitar l’assistència a la formació ja que al ser un projecte comarcal la formació pot ser arreu de la comarca, hi ha una beca per alumne que cobrirà el transport. Tot i així, en la ubicació dels cursos s’intentarà que sigui fàcil de poder accedir-hi amb transport públic.

Un cop acabada la formació hi ha la possibilitat de fer pràctiques no laborals; estan pensades com aprenentatge complementari a la formació ocupacional i poden ser també una bona via de que l’empresa tingui en compte el CV de la persona que ha fet les pràctiques.

Durant tota la permanència dins del projecte, les persones participants seran tutoritzades i rebran suport a la inserció de manera personalitzada en funció de les necessitats detectades.

Cursos de formació previstos

La formació prevista que s'ofereixen en el marc d'aquest programa segons el perfil de cada participant és:

==> Curs operador de carretons elevadors- NORMA UNE 58451:2014
==> Seguretat i higiene a la indústria alimentària
==> (inclou certificat de manipulador d’aliments)
==> Alfabetització informàtica aplicada a la indústria
==> Càlcul bàsic i Excel aplicat a la indústria
==> Gestió de magatzem
==> Tècniques d’informació i atenció al client/a, consumidor/a
==> Especejament i tall òptim de la carn
==> Acondicionat del peix i marisc
==> Tècniques de venda aplicades al comerç alimentari i de begudes
==> Títol agent comercial

Beneficis Participants

==> Participar en un projecte on hi haurà una recerca activa de llocs de treball en empreses del sector de l’alimentació, begudes i transport vinculat.
==> Possibilitat de formar-se de forma gratuïta en habilitats i capacitats i formació professionalitzadora que les empreses consideren necessària a l’hora de fer noves contractacions.
==> La formació està dissenyada amb la voluntat d’incrementar l’ocupabilitat de les persones participants, amb continguts polivalents que amplien la possibilitat d’encaixar en diferents llocs de treball
==> Existeix també la possibilitat de vincular practiques no laborals en empreses a la formació.

Agents participants

==> Sector privat:  Empreses del sector de l’alimentació, begudes i transport vinculat
==> Sector Públic.  27 Ajuntaments de la Comarca, Consell Comarcal del Baix Llobregat i Diputació de Barcelona
==> Agents Econòmics: AEBALL, PIMEC, UGT, CCOO
==> Centres de Formació i Innovació: UPC, INNOBAIX

Requisits i Inscripcions

Les persones interessades a participar han de complir els següents requisits:
- Empadronades a un municipi dels Ajuntaments participants en el projecte.
- Nivell d'estudis assolit (mínim ESO/EGB)
- Estar inscrit a l'OTG com a DONO (Demandant Ocupació No Ocupat el dia anterior a la contractació)
- Pertànyer a un d’aquests col·lectius:

==> Haver Exhaurit la prestació i/o el subsidi o
==> Dona o menor de 30 anys i majors de 45 anys  o
==> Persona amb discapacitat reconeguda a partir del Grau 2%

INSCRIPCIONS TANCADES, per a més informació moliempresa@martorell.cat

 

Més info

Promoure l'Ocupació a la Indústria Local

Projecte

Ajuts a les empreses

Beques alumnes participants

Tornar