donem impuls a l'emprenedor!

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions aprova mesures excepcionals pel COVID- 19

19/03/2020 11:23

El Consell de Ministres ha aprovat, proposat per el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, un Real decret llei que inclou diverses mesures per alleujar la situació de les persones treballadores afectades per la declaració de l'estat d'alarma. L'objectiu és pal·liar els efectes del COVID-19 tant per als treballadors i treballadores per compte propi com aliè.

Es tracta d'un conjunt de mesures encaminades a afavorir la tornada a l'activitat i a l'ocupació, un cop concluida l'emergència sanitària pel coronavirus.

Exoneració de quotes

El Real Decret Llei estableix, en primer lloc, que les empreses que realitzin un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTE) a causa del COVID-19 -els requisits es flexibilizan- podran accedir a una exoneració de les quotes a la Seguretat Social que correspondrien pels treballadors afectats per aquests expedients, en els termes que indica el text decret. S'aplicarà tant a les persones treballadores amb suspensió del contracte com aquelles que vegin reduïda la seva jornada pel ERTE.

Aquesta exoneració no tindrà impacte sobre els treballadors, ja que aquest període constarà com efectivament cotitzat a tots els efectes. A més, per facilitar els tràmits a les empreses en aquest moment tan complicat, no caldrà que realitzin cap sol·licitud expressa davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, sinó que aquesta directament no facturarà les cotitzacions dels empleats identificats per l'empresa a través del sistema de liquidació Directa i el SEPE.

Flexibilització del cessament per activitat

Per als treballadors i treballadores per compte propi s'estableix també una nova prestació extraordinària per als casos en què la seva activitat s'hagi vist severament afectada per les mesures preses pel COVID-19. Podran sol·licitar aquesta nova prestació, anàloga a la del cessament d'activitat, aquelles persones treballadores per compte propi o autònomes,quan l'activitat quedi suspesa per la declaració de l'estat d'alarma o la facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda , almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Aquesta prestació, que serà incompatible amb qualsevol altra de la Seguretat Social, tindrà una quantia dell 70% de la base reguladora, encara que no s'hagi complert el període mínim per accedir a la prestació per cessament d'activitat. La durada d'aquesta prestació extraordinària serà d'un mes, podent-se ampliar fins a l'últim dia mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui. El temps de la seva percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

També podran sol·licitar aquesta prestació aquells professionals autònoms amb treballadors i treballadores al seu càrrec. En aquest cas, podran tramitar un ERTE per aquests i, al mateix temps, accedir a aquesta prestació extraordinària. L'objectiu d'aquestes mesures és que l'ocupació pugui recuperar-se el més aviat possible un cop passada aquesta situació excepcional.

Per accedir a aquesta nova prestació, la persona beneficiària s'haurà de dirigir a la Mútua habitual amb la qual tinguin cobertes les contingències professionals; a l'ISM, en el cas del Règim Especial de Treballadors de la Mar o al SEPE, en els casos en què tinguin la cobertura amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Font Informació:

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Veure totes les notícies