donem impuls a l'emprenedor!

Empreses: Mesures de suport pel manteniment de l’ocupació (COVID_19)

23/03/2020 10:16

Si tens una empresa, t'interessa conèixer les mesures de suport al manteniment de l'ocupació a les quals pots accedir. l'Àrea de serveis a l'Empresa del #SOC les ha recollit

Ets empresa?

Mesures de suport pel manteniment de l’ocupació


M A N T E N I M E N T  D E  L A  C O N T R A T A C T A C I Ó  P Ú B L I C A

Si treballes per la Generalitat, aquesta es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels teus treballadors/es. Inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.

Font: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio

 

M E S U R E S  P E R  A  L A  P R O T E C C I Ó  I  E L M A N T E N I M E N T  D E  L’ O C U P A C I Ó

 • S’agilitza el procediment d’autorització d’ERTO’s a l’objecte de mantenir l’ocupació una vegada hagi finalitzat la crisi sanitària.
   
 • L’Estat es compromet a fer-se càrrec de les prestacions per desocupació de les persones treballadores afectades per un ERTO.
   
 • La gestió de la prestació per desocupació de les persones treballadores afectades per l’ERTO es tramitarà entre l’empresa i el SEPE.

Accés al tràmit: http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-dereduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=

 

R E D U C C I Ó  D E  L A  Q U O T A  D E  L A  S E G U R E T A T  S O C I A L

Si has dut a terme ERTO’s per força major i ets una empresa amb menys de 50 treballadors, tens una exoneració del pagament del 100% a la Seguretat Social. Per la resta d’empreses, tens una exoneració del pagament del 75% per a alleujar els costos, a la vegada que s’incentiva el manteniment del capital humà ja format.

Font: Article 24, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

 

S E R V E I  D ’ A T E N C I Ó  D I G I T A L  D ’ I N F O R M A C I Ó

El Departament d’Empresa i Coneixement disposa d’un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació  xcepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2.

Més informació: http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

 

M O R A T Ò R I A  D E  T R I B U T S

 • Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de presentació i ingrés des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret 7-2020 i fins el dia 30/05/2020.

Font: Article 14, del Reial Decret Llei 07/2020, de 17 de març

 • Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma.

Font: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio

 

I N S T I T U T  C A T A L À  D E  F I N A N C E S

L’ICF està treballant en poder oferir el més aviat possible una línia de préstecs de les entitats financeres amb avals de l’ICF o Avalis de Catalunya que permetrà cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes a conseqüència de la situació d’emergència actual.
Les empreses interessades poden dirigir-se a la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec i seran aquestes les encarregades de posar-se en contacte amb l’ICF o Avalis per a la gestió de l’aval.

Font: http://www.icf.cat/ca/sala-de-premsa/Mesures-adoptades-per-lICF-davant-la-situacio-derivada-del-COVID-19

 

T I P U S  D E  F I N A N Ç A M E N T

 • S’ha creat una línia d’avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a empreses per import de 100.000 milions d’euros.
   
 • Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros

Font: Articles 29 i 30, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

 

Enllaços relacionats

Àrea de serveis a l'Empresa del #SOC

Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

 

Veure totes les notícies