donem impuls a l'emprenedor!

[EMPRESES-AUTÒNOMS] Convocatòria Oberta!! Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

30/07/2020 12:12

Oberta la convocatòria (31/7) d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

Són ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que tinguin contractades fins a deu persones treballadores que hagin mantingut la seva plantilla de treballadors i que s'hagi suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o bé d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

Es subvencionen els costos laborals dels treballadors, amb un màxim de 3, per un període de sis mesos. La quantia és un mòdul econòmic equivalent al 50 del SMI (màxim 4.422,24 euros per persona subvencionada)

La situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 deixa en una posició especialment vulnerable a les microempreses i a les persones treballadores autònomes, ja que, en molts casos, han vist reduït el seu volum de negoci i aquesta situació els pot avocar a  comiadaments no desitjats i a rescissions de contractes no previstes.

Per evitar, en la mida del que sigui possible, el nombre més gran d'acomiadaments no desitjats de persones treballadores contractades per aquestes microempreses i autònoms i amb la voluntat d'alleugerir la situació econòmica a la qual estan sotmeses aquestes microempreses i persones treballadores autònomes, des de la posició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a Administració pública amb vocació de servei a persones i empreses, s'ha projectat aquest ajut com a un suport al manteniment dels contractes existents a les seves plantilles.

Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries dels ajuts són les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Requisits

  • Ser una microempresa o autònom/a fins a 10 treballadors.
  • Haver suspès l’activitat per la declaració de l’Estat d’Alarma.
  • Mantenir les persones en plantilla un mínim de 12 mesos posterior al atorgament de l’ajut.

Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a aquesta convocatòria és de 5.000.000,00 euros, del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i tenen un caràcter pluriennal per als anys 2020 i 2021, a càrrec de la partida pressupostària D/470000100/3310/0000 FGFSE20, del 2020 i del 2021, tal com estableix l'article 25 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig.

Els imports es distribuiran de la manera següent: a càrrec de l'exercici 2020, es es destina un import de 4.500.000,00 corresponent al 90% de la bestreta i a càrrec de l'exercici 2021, es destina l'import de 500.000,00 euros, corresponent al 10% restant.


Termini

El termini de sol·licitud és del 31 de juliol al 30 de setembre o fins a exhaurir el pressupost i el procediment és de concurrència no competitiva, és a dir, per ordre de presentació de les sol·licituds.
 

Sol·licituds i altres tràmits

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( http://web.gencat.cat/ca/tramits ), concretament buscant el tràmit Programa d'Incentius al manteniment de la contractació en microempreses i
persones treballadores autònomes en el cercador de Tràmits gencat. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/ ).

Enllaços relacionats

Sol·licitud

Més informació

 BASES RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol

Guia de prescripcions tècniques

Resolució i tramitació des del SPO del Departament de Treball

Veure totes les notícies