donem impuls a l'emprenedor!

Oberta la convocatòria d’ajuts econòmics directes a comerços, petites empreses i autònoms per pal·liar els efectes de la Covid-19 de l’Ajuntament de Martorell

19/11/2020 11:22

L'Ajuntament de Martorell obre el termini de sol·licitud de les subvencions destinades al petit comerç, persones autònomes i empreses de Martorell amb un màxim de 10 treballadors, per despeses vinculades al manteniment o reactivació de la seva activitat amb l'objectiu de pal·liar les conseqüències econòmiques generades per l'obligació de suspendre i tancar determinades activitats comercials i de serveis a conseqüència del decret de l'estat d'alarma del passat mes de març generada per la crisi sanitària de la COVID-19.

  • Ajuts destinats a persones treballadores autònomes, empreses i comerç amb un màxim de 10 treballadors, amb seu social, delegació o centre de treball a Martorell.
     
  • Aportació directa de 500€, ampliable en 200€ més per autònoms o empreses que no hagin aplicat cap expedient de regulació de l'ocupació (ERO o ERTO).
     
  • L’import concedit s'haurà de destinar a fer front a les despeses fixes pel manteniment o reactivació del negoci.
     
  • Els ajuts són compatibles i acumulables amb qualsevol altra concedida per altres administracions.

L'Ajuntament de Martorell va aprovar al ple del passat 21 de setembre, per unanimitat, les bases dels ajuts econòmics directes destinats al petit comerç, persones autònomes i empreses de Martorell amb un màxim de 10 treballadors. Un cop resoltes les al·legacions i publicades les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 21 d'octubre de 2020, han esdevingut definitives, i s’obre el termini per sol·licitar aquestes ajudes que atorgaran 500€ als sol·licitants que compleixin els requisits amb possibilitat d’ampliació en 200 € més.

Es tracta d’una de les actuacions emmarcada dins el Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social  “Martorell Actua” que contempla accions en diversos àmbits per fer front als efectes de la COVID-19. L’objectiu de les ajudes és que aquests sectors puguin fer front a les despeses que se’ls han anat ocasionant amb posterioritat a l’estat d’alarma i que puguin pal•liar els efectes de la inactivitat que els ha provocat la situació actual.

Qui pot demanar aquest ajut?
Aquesta nova línia d'ajuts específics per la situació de la covid-19 aprovada, la podran sol·licitar totes aquelles a persones treballadores autònomes, empreses i comerç amb un màxim de 10 treballadors, amb seu social, delegació o centre de treball a Martorell, amb un volum de vendes no superior a 600.000 euros anuals i que durant l’estat d’alarma han reduït el volum de facturació en un 50% o més en relació amb el facturat el mateix període de l'any anterior de la seva activitat a causa dels efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Imports i despeses subvencionables
L'ajut consisteix en una aportació única directa a cada beneficiari/ària de 500 €, ampliable amb un import addicional de 200 € per aquells autònoms o empreses que no hagin aplicat cap expedient de regulació de l'ocupació (ERO o ERTO) ni durant la suspensió de la seva activitat a conseqüència de l'estat d'alarma o de les restriccions que pugui determinar l'Estat, ni durant els dos mesos següents a la finalització  d'aquest. Aquestes quantitats es veuran reduïdes en aquells casos en què la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

L’import concedit d’aquesta subvenció s'haurà de destinar a fer front a les despeses fixes pel manteniment o reactivació del negoci, tals com lloguers i hipoteques dels locals, subministraments bàsics (aigua, llum, gas...), costos laborals del personal contractat per compte aliena i altres obligacions tributàries (Impost sobre béns immobles i de la taxa per la recollida de residus comercials...), que s'han generat durant la vigència de l'estat d'alarma i/o el procés de desescalada.

Els ajuts són compatibles i acumulables amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals. A aquests efectes no podran ser objecte de subvencions aquelles depeses que ja ho hagin estat per part d’altres administracions, en la part que hagi estat imputada a aquelles.

Les persones beneficiàries hauran de justificar davant de l’Ajuntament de Martorell, des del dia 2 de gener de 2021 i fins el dia el 21 de febrer de 2021, l'aplicació de l'import de la subvenció atorgat a les despeses elegibles especificades.

Sol·licitud i documentació

Les sol·licituds de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, es podran presentar:

• Tramitació electrònica a través de la seu electrònica, a la web www.martorell.cat
Per a persones físiques o jurídiques. *Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

• Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell.
Només per a les persones físiques. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 775 60 76 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.

 

Enllaços relacionats


Tramitació SEU ELECTRÒNICA

Bases subvenció BOPB

http://www.moliempresa.cat/article/117/SUBVENCIONS-AUTONOMS-i-EMPRESES-COVID19.ca.html

Veure totes les notícies