donem impuls a l'emprenedor!

Principals novetats tributàries aprovades per al 2014 per a emprenedors i autònoms

06/05/2014 12:34

Novetats tributàries que hem de tenir presents amb vista a l’exercici 2014. La principal novetat és el règim especial del criteri de caixa a l’IVA, inclòs a la nova Llei d’emprenedors. L’any 2014 està carregat també amb altres novetats tributàries, incloses a la Llei d’Emprenedors, a la Llei de pressupostos generals de l’Estat o en diversos Reials Decrets que modifiquen els Reglaments de l’IRPF, de l’Impost sobre Societats i de l’IVA, entre d’altres.

A continuació, us volem resumir esquemàticament les principals novetats tributàries que inclouen aquest conjunt de normes, sense perjudici de les normes aprovades per les mateixes comunitats autònomes en matèria de tributs cedits.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Nou incentiu fiscal a l’inici d’activitats econòmiques

Els contribuents que iniciïn l’exercici d’una activitat econòmica a partir de l’1.1.2013 i determinin el rendiment net d’aquesta activitat de conformitat amb el mètode d’estimació directa, poden reduir en un 20% el rendiment net positiu de l’activitat, minorat si escau per les reduccions corresponents, en el primer període impositiu en què el rendiment sigui positiu i en el període impositiu següent. La quantia dels rendiments nets sobre la qual s’aplica la reducció no pot superar l’import de 100.000 euros anuals. Aquesta reducció no és aplicable en el període impositiu en què més del 50% dels ingressos procedeixin d’una persona o entitat de la qual el contribuent hagi obtingut rendiments del treball l’any anterior a la data d’inici de l’activitat.

Deduccions per als “business angels”

Amb l’objectiu d’afavorir la captació per empreses, de nova o recent creació, de fons propis procedents de contribuents, s’estableix un nou incentiu fiscal en l’IRPF a favor dels “business angels”, o de les persones interessades a aportar només capital per a l’inici d’una activitat o “capital llavor”. Es tracta d’una deducció del 20% en la quota estatal en l’IRPF amb motiu de la inversió realitzada en entrar en la societat. La base màxima de la deducció és de 50.000 € anuals. Així mateix, es fixa l’exempció total de la plusvàlua en sortir de la societat, sempre que es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació. Per a l’aplicació d’aquesta exempció cal que concorrin determinats requisits tant en la societat com en la inversió, i l’exempció es pot aplicar a partir de l’IRPF 2013, sempre que les accions s’hagin subscrit a partir del 29.9.2013.

Nova deducció per inversió de beneficis

Els empresaris i els professionals que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació directa (i que compleixin els requisits establerts per a les petites empreses, és a dir, que el volum de negoci en el període impositiu immediatament anterior sigui inferior a 10 milions d’euros) i que inverteixin el 2013 els beneficis de l’activitat econòmica en elements nous de l’immobilitzat material o de les inversions afectes a activitats econòmiques, immobiliàries, es poden deduir el 10% de la part de la base liquidable corresponents a aquests beneficis (el 5% si es tracta de contribuents que apliquin reducció del 20% del rendiment net per micropime amb manteniment de plantilla, per inici d’activitat o la bonificació de Ceuta i Melilla). També poden deduir el 2014 si en aquest exercici inverteixen els beneficis d’aquest any.

Mòduls 2014

Els mòduls 2014 d’IRPF i IVA simplificat no varien respecte al 2013, ni tampoc ho fa la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls. D’altra banda, amb efecte des de l’1.1.2014 per als contribuents que exerceixin activitats econòmiques i determinin el seu rendiment net mitjançant el mètode d’estimació objectiva, s’estableix l’obligació de conservar –numerades per ordre de dates i agrupades per trimestres– les factures emeses, les factures o justificants d’un altre tipus rebuts i els justificants dels signes, índexs o mòduls aplicats. A més, els contribuents que realitzin activitats els ingressos de les quals estiguin sotmesos al tipus de l’1% de retenció (fusteria, obra de paleta, pintura, instal·lació de lampisteria, transport…) han de portar un llibre registre de vendes o ingressos, a l’efecte d’acreditar el límit previst pel que fa al volum dels rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a aquestes activitats (les que han de suportar la retenció de l’1%, llevat de la de transport de mercaderies per carretera i mudances), que no pot superar cap dels imports següents: 50.000 € anuals, sempre que no representin més del 50% del volum total de rendiments íntegres, o 225.000 € anuals.

Fi dels ajornaments en els pagaments de retencions de l’IRPF

Hisenda endurirà els seus criteris, tornant al seu comportament anterior al 2009, i a partir del gener del 2014 ja no seguirà permetent els ajornaments en els pagaments del model 111 de retencions de treballadors i professionals, llevat de supòsits molt excepcionals.

Per homogeneïtzar les actuacions dels òrgans de recaptació, el 9 de desembre de 2013, la directora del Departament de Recaptació va dictar la Instrucció 6/2013, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament en matèria de retencions i ingressos a compte i de deutors en situació de concurs de creditors, que adapta el que disposa la Instrucció 1/2009 als canvis que la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, va comportar en aquestes matèries.

Les novetats significatives d’aquesta instrucció impliquen, en primer lloc, la inadmissibilitat, amb caràcter general, de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de retencions i ingressos a compte. No obstant això, i d’acord amb la normativa vigent, excepcionalment aquestes sol·licituds poden ser objecte de concessió quan, a partir de les dades que consten a les bases de dades de l’AEAT i de les aportades per l’interessat, quedi suficientment acreditat que l’execució del seu patrimoni pot:

 • afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i el nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva, o
 • produir un greu menyscapte per als interessos de la Hisenda Pública.

La legislació vigent estableix que, en principi, les retencions no són ajornables, ja que es tracta de recursos que no pertanyen a les empreses, sinó que deriven de l’IRPF que paguen els treballadors. En aquest sentit, els empresaris actuen com a intermediaris o com a recaptadors de l’Agència Tributària. Tanmateix, davant els problemes de tresoreria, Hisenda va fer una interpretació benèvola de la llei i va permetre a partir del 2009 que les empreses poguessin ajornar les retencions amb la mateixa facilitat amb què ajornen el pagament de l’IVA o l’impost sobre societats.

La nova Instrucció indica que aquesta permissivitat ha provocat “una certa utilització de manera fraudulenta de la figura de l’ajornament”. Hisenda entén que la pràctica seguida per moltes empreses de “sol·licitar de manera recurrent i sistemàtica els ajornaments de deutes tributaris” resulta “una conducta defraudatòria i provoca greus distorsions en la competència”.

Fins ara, l’Agència Tributària les sol·licituds d’ajornament les acceptava o rebutjava. En aquest segon cas, el contribuent tenia un nou termini per ingressar el deute tributari. És a dir, malgrat la negativa, es mantenia el període voluntari d’ingrés.

A partir del gener del 2014, això ha canviat. Així, amb caràcter general, les sol·licituds per ajornar retencions es consideren “no admeses”, cosa que significa que el deute entra automàticament en via executiva. Per tant, les empreses afectades han d’abonar un recàrrec mínim del 5% i s’exposen a patir l’embargament de béns per part d’Hisenda. A més, quan una companyia manté un deute amb Hisenda en via executiva no pot accedir a ajornaments per altres impostos, un problema que pot agreujar encara més la tresoreria de les societats.

D’altra banda, i pel que fa a la tramitació de sol·licituds d’ajornament o fraccionament en cas de concurs de creditors, la Instrucció esmentada es limita a adequar-la als mandats específics de la normativa concursal i declara en termes generals la inadmissibilitat de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes concursals, com a conseqüència directa de la mateixa vis atractiva del procés concursal.

Pel que fa als crèdits contra la massa, i d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei general tributària i l’article 84.2 de la Llei concursal, es clarifica l’obligació de pagament dels crèdits al seu venciment, i les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es presentin sobre aquests crèdits esdevenen inadmissibles per impossibilitat legal.

Es prorroguen determinades mesures temporals fins al 2014.

 •     La reducció en un 20% del rendiment net d’activitats econòmiques per creació o manteniment d’ocupació;
 •     Els gravàmens complementaris, que deixen el marginal (llevat del que estableixi la normativa autonòmica corresponent) en un 52%, els tipus aplicables a la base de l’estalvi, en el 21%, el 25% i el 27%, i els tipus fixos incrementats de retenció (el 21% davant el 19% i el 42% davant el 35%); i
 •     Les despeses i les inversions per habituar els empleats en la utilització de les noves tecnologies de la comunicació de manera que segueixen tenint la consideració de despeses de formació i, per tant, no tenen la consideració de rendes en l’IRPF i donen dret a l’aplicació de la deducció de despeses de formació en l’impost sobre societats.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es prorroga el restabliment d’aquest impost també al 2014, i es preveu que a partir de l’1.1.2015 es torni a desactivar mitjançant la bonificació en la quota del 100%. No obstant això, es tracta d’una modificació a escala estatal, per la qual cosa cal tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Nova deducció per inversió de beneficis

Amb efecte retroactiu per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1.1.2013, es pot aplicar una deducció del 10% (empreses amb volum de negoci inferior a 10 milions d’euros) o del 5% (empreses amb xifra de negoci inferior a cinc milions d’euros i plantilla mitjana inferior a 25 treballadors) en la quota íntegra de l’impost sobre societats, amb relació als beneficis obtinguts en l’exercici que s’inverteixin en elements nous d’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, sense tenir en compte la despesa originada per l’impost sobre societats. També pot deduir pel benefici del 2013 l’any 2014 si és en aquest exercici en què l’inverteix. Per tenir dret a aquest benefici s’ha de dotar una reserva indisponible de la mateixa quantia que la base de deducció i mantenir-la el temps que romanguin els elements patrimonials adquirits en l’entitat. Els elements patrimonials adquirits han de romandre en funcionament en la societat, llevat de pèrdua justificada, durant 5 anys o durant la seva vida útil si és inferior. Aquesta deducció és incompatible amb: la llibertat d’amortització, la deducció per inversions a les Canàries i la reserva per inversions a les Canàries.

Reducció de les rendes procedents de la cessió de determinats actius intangibles (Patent Box)

Per a les cessions d’actius que es realitzin a partir del 29.9.2013, es modifica el règim fiscal aplicable a les rendes procedents de determinats actius intangibles (per exemple, les patents) per afavorir la seva aplicació. Així, si l’empresa ha cedit o ha transmès un actiu intangible, amb dret a reducció, només ha d’incorporar a la base imposable un 40% de la renda obtinguda (abans s’integrava un 50% sobre l’ingrés obtingut). Per aplicar aquesta nova reducció cal que l’entitat cedent hagi creat els actius, almenys, en un 25% del seu cost (abans ho havia d’haver creat en la seva totalitat) i que el cessionari, que no pot residir en un paradís fiscal o en un país de nul·la tributació llevat que estigui situat a la UE, utilitzi els intangibles en l’exercici d’una activitat econòmica. La renda que es pot reduir (en un 60%) està determinada per la diferència positiva entre els ingressos derivats de la cessió i les quantitats que siguin deduïdes per aplicació de l’amortització fiscal de l’immobilitzat intangible de vida útil definida i indefinida, així com els deterioraments i les despeses de l’exercici directament relacionats amb l’actiu. Se suprimeix, per tant, el límit relatiu al cost de l’actiu multiplicat per sis.

Nova opció per aplicar la deducció per R+D+I. Modificació de les normes comunes de les deduccions per inversió

Amb efecte per als exercicis que s’hagin iniciat a partir de l’1.1.2013, les societats amb dret a deducció per R+D+I poden optar per quedar excloses del límit del 35% o del 60% de la quota íntegra a canvi de practicar una deducció minorada el 20% del seu import. En cas d’insuficiència de quota, la societat pot sol·licitar el seu abonament a l’Administració tributària. L’import de la deducció aplicada no pot excedir de 3 milions d’euros anuals per R+D+I ni d’1 milió d’euros per innovació tecnològica. Per la seva banda, l’entitat ha de complir determinats requisits: cal que la plantilla mitjana o, alternativament, la plantilla mitjana adscrita a activitats de R+D+I no es redueixi des del final del període impositiu en què es va generar la deducció fins a la finalització dels 24 mesos següents al terme del període impositiu en la declaració del qual es faci la corresponent aplicació o abonament; que es destini un import equivalent a la deducció aplicada o abonada a despeses de R+D+I o a inversions en elements de l’immobilitzat material o actiu intangible, exclusivament afectes a activitats de R+D+I; i que l’entitat hagi obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat de R+D+I o un acord previ de valoració de les despeses i les inversions corresponents al projecte de R+D.

Deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat

Amb efecte a partir de l’1.1.2013, s’ha modificat aquesta deducció passant de la quantitat de 6.000 € a la de 9.000 € per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, contractats pel subjecte passiu, experimentat durant el període impositiu, respecte de la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediatament anterior. La quantitat deduïble s’augmenta a 12.000 € per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%.

Beneficis fiscals per al contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors a temps parcial

S’amplien els incentius fiscals previstos a la Llei de l’impost sobre societats per a les deduccions per creació de llocs de treball als contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors a temps parcial, per bé que per a aquest tipus de contractes els incentius fiscals es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactat amb el contracte. Anteriorment a aquesta modificació, només estava establerta la possibilitat de celebrar contractes de treball de suport als emprenedors per temps indefinit i a jornada completa, a partir del 22.12.2013 es poden celebrar contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors a jornada completa i a temps parcial.

Tipus impositiu reduït per a entitats de nova creació

Per a societats constituïdes a partir de l’1.1.2013, poden ser aplicables els tipus del 15% (base imposable entre 0 i 300.000 €) i del 20% (base imposable restant). Cal que l’entitat realitzi activitats econòmiques i l’incentiu s’aplica en el primer període impositiu en què la base imposable sigui positiva i en el següent, sempre que la base sigui també positiva. No s’entén realitzada una activitat econòmica quan hagi estat realitzada amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades i transmesa a l’entitat de nova creació. Tampoc quan l’activitat econòmica hagi estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que ostenti una participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació, superior al 50%.

Es limita la deduïbilitat de les pèrdues per insolvències del crèdit

Les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivats de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el subjecte passiu, que compleixin determinades condicions, així com les derivades de les retribucions a llarg termini del personal i contingències idèntiques o anàlogues als plans i els fons de pensions, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, si escau, prejubilació, que hagin generat actius per impost diferit s’han d’integrar a la base imposable, amb el límit de la base imposable positiva prèvia a la seva integració i a la compensació de les bases imposables negatives.

Canvis de residència a l’estranger i transferència d’elements a l’estranger

Per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1.1.2013, s’adapta la Llei de l’impost sobre societats després de la Sentència del TJUE de 25 d’abril de 2013, en l’assumpte C-64/11, de manera que el pagament del deute tributari sobre les plusvàlues latents, en el supòsit d’elements transferits a un Estat membre de la UE, s’ajorna a sol·licitud del subjecte passiu per l’Administració tributària fins a la data en què es produeixi la transmissió a tercers dels elements patrimonials afectats.

Despeses no deduïbles

S’elimina la deduïbilitat fiscal del deteriorament de valor de les participacions en el capital o fons propis d’entitats i de les rendes negatives obtingudes per establiments permanents a l’estranger, amb efecte per als períodes impositius iniciats a partir de l’1.1.2013, i es preveu un règim transitori per a les pèrdues que s’hagin generat amb anterioritat a aquesta data i altres modificacions adreçades a evitar el doble aprofitament de les pèrdues fiscals.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals

Es declara la vigència indefinida d’aquesta deducció (la supressió de la qual estava prevista per als exercicis iniciats a partir de l’1.1.2015), i s’inclou a la base de la deducció el cost de la producció així com les despeses per a l’obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor, fins al límit per a tots dos del 40% del cost de producció.

Bonificació per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla

Es tracta d’equiparar aquesta bonificació a la recollida a la Llei de l’IRPF (LIRPF). Aquestes modificacions en l’impost sobre societats es resumeixen:

 •     En el cas d’entitats que disposin d’un lloc fix de negocis a Ceuta o Melilla en què operin efectivament i materialment, es considera renda obtinguda a Ceuta o Melilla un import de 50.000 euros per persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa que exerceixi les seves funcions a Ceuta o Melilla, amb un límit màxim total de 400.000 euros. Per a rendes superiors a l’import esmentat, s’ha d’acreditar el tancament a Ceuta o Melilla d’un cicle mercantil que determini resultats econòmics.
 •     S’inclou de manera expressa la possibilitat d’aplicar la bonificació en el cas d’arrendaments d’immobles situats en aquests territoris, així com sobre les rendes procedents del comerç a l’engròs quan aquesta activitat s’organitzi, es dirigeixi, es contracti i es facturi a través d’un lloc fix de negocis situat a Ceuta o Melilla que disposi dels mitjans materials i personals necessaris per a això.

Pròrroga de mesures de caràcter temporal per a períodes iniciats el 2014 i el 2015

 •     Es prorroga la limitació del 40-20% de les quantitats pendents d’aplicar de la llibertat d’amortització, amb manteniment d’ocupació o sense, per a les empreses que no eren considerades de dimensió reduïda en el moment en què van efectuar les inversions.
 •     Es manté la limitació a la compensació de bases imposables negatives establertes per a subjectes passius el volum d’operacions de les quals hagi superat la quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’iniciïn els períodes impositius dins l’any 2014 o 2015. Per bé que, per als períodes impositius esmentats, s’afegeix la consideració que la limitació a la compensació de bases imposables negatives no és aplicable en l’import de les rendes corresponents a quitances conseqüència d’un acord amb els creditors no vinculats amb el subjecte passiu, aprovat en un període impositiu iniciat a partir de l’1 de gener de 2013.
 •     La reducció del 5% a l’1% del percentatge anual deduïble del fons de comerç generat en adquisicions oneroses de negocis o operacions de reestructuració, així com del fons de comerç financer de participacions, continuarà sent aplicable en els exercicis 2014 i 2015.
 •     Així mateix, es prorroga, per als períodes impositius iniciats el 2014 i el 2015, la reducció del 10% al 2% de la deducció anual màxima dels actius intangibles de vida útil indefinida.
 •     Continuen sent aplicables els límits del 25% o del 50% de la quota íntegra minorada en les deduccions per evitar la doble imposició interna i internacional i les bonificacions a l’efecte del càlcul conjunt d’aplicació de les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats, inclosa la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris

S’estén per als exercicis iniciats el 2014

 •     La vigència de l’aplicació del tipus reduït de gravamen (20%-25%) per a entitats de reduïda dimensió que creïn o mantinguin ocupació.
 •     Els tipus incrementats per al càlcul dels pagaments fraccionats (el 23%, el 26% i el 29%, enfront del 21%) i el pagament fraccionat mínim per a subjectes l’import net de volum de negoci dels quals durant els dotze mesos de l’exercici anterior sigui almenys de 20 milions d’euros.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Nou règim especial del criteri de caixa

Va entrar en vigor l’1.1.2014, té caràcter optatiu i el poden aplicar els subjectes passius de l’IVA el volum d’operacions dels quals durant l’any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 €.

S’exclouen els subjectes passius els cobraments en efectiu dels quals pel que fa a un mateix destinatari durant l’any natural anterior superin la quantia de 100.000 €. Amb una sèrie d’operacions excloses (operacions acollides als règims especials simplificats, el d’agricultura, ramaderia i pesca, l’or d’inversió o els serveis prestats per via electrònica i el règim de grup d’entitats. També hi ha certes operacions en les quals no és aplicable aquest règim, com ara les adquisicions intracomunitàries de béns o els supòsits d’inversió del subjecte passiu, entre altres operacions), i amb determinades obligacions formals (llibres registre i factures).

Aquest règim endarrereix la meritació i, amb això, la declaració i ingrés de l’IVA transferit fins al moment del cobrament als clients del subjecte passiu, encara que s’endarrereix, igualment, la deducció de l’IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment que efectuï el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això, amb la data límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què s’hagin efectuat les operacions.

L’opció per aquest règim especial s’ha d’exercir en el moment de presentar la declaració de començament d’activitat, o bé en la declaració censal durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte. L’opció s’entén prorrogada llevat de renúncia. Per a l’any 2014, l’opció pel règim especial del criteri de caixa mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal s’ha ampliat fins al 31 de març de 2014, i té efecte en el primer període de liquidació que s’iniciï amb posterioritat a la data en què s’hagi exercit.

Exempcions en operacions interiors. Prestacions de serveis d’assistència social

Se suprimeix el límit màxim de sis anys d’edat a l’hora d’aplicar l’exempció als serveis de custòdia i atenció a nens prestats per entitats de dret públic o entitats o establiments privats de caràcter social.

Lloc de realització de les prestacions de serveis

Canvia la regla especial de localització per a determinats serveis (regla d’utilització o explotació efectiva), per equiparar les Canàries, Ceuta i Melilla amb els territoris tercers. Així doncs, quan els serveis afectats per aquesta regla especial es localitzin a les Canàries, Ceuta i Melilla, queden subjectes a l’IVA si la seva utilització o explotació efectiva es realitza en el territori d’aplicació de l’impost.

Meritació en operacions intracomunitàries

S’eliminen les regles especials de meritació en les transferències intracomunitàries de béns, de tal manera que la meritació no es produeix en el moment en què s’iniciï l’expedició o transport dels béns en l’Estat membre d’origen, sinó, de conformitat amb la regla general de meritació dels lliuraments intracomunitaris de béns, el 15 del mes següent a aquell en què s’iniciï aquesta expedició o transport, o bé, la data d’expedició de la factura si aquesta és anterior.

Rectificació de quotes impositives repercutides

Es limita la impossibilitat de rectificar la repercussió d’IVA en els casos en què l’Administració tributària posi de manifest quotes no repercutides i la conducta sigui constitutiva d’infracció tributària a aquells supòsits en què s’acrediti, mitjançant elements objectius, que el subjecte passiu va participar en un frau o que sabia o hauria d’haver sabut, amb una diligència raonable, que realitzava una operació que formava part d’un frau.

La prorrata general

S’exclou del càlcul del percentatge de deducció de la prorrata general, i no es computen en numerador ni denominador les operacions realitzades des d’establiments permanents situats fora del territori d’aplicació de l’impost independentment d’on estigui situat l’establiment que suporti els costos.

Procediments administratius i judicials d’execució forçosa

Amb efecte des del 31 d’octubre de 2012 i vigència indefinida, es permet als adjudicataris, en els supòsits de lliuraments de béns immobles en què es produeix la inversió del subjecte passiu, expedir la factura i renunciar a l’exempció en nom i a compte del transmitent.

Modificació del procediment per optar per l’aplicació de la regla de prorrata especial

Es modifica per permetre en general el seu exercici en l’última declaració-liquidació de l’impost corresponent a cada any natural (anteriorment era durant el mes de desembre de l’any anterior a aquell a partir del qual es volia que esdevingués efectiu), excepte en els supòsits d’inici d’activitat o de sector diferenciat en què l’opció per aplicar-la es manté en la declaració-liquidació corresponent al període en què es produeixi l’inici de l’activitat. L’opció per aplicar-la té una validesa mínima de 3 anys naturals, inclòs l’any natural a què es refereix l’opció exercida.

Exclusió del règim simplificat

L’exclusió del règim simplificat de l’IVA per l’exclusió del règim d’estimació objectiva en l’IRPF té efecte durant el mateix any en què es produeix.

Règim especial del grup d’entitats

Es pot optar per aquest règim especial en l’última declaració-liquidació de cada any natural, en què es regularitzen les deduccions de tot l’any, per bé que l’aplicació té una validesa mínima de 3 anys (anteriorment, l’opció s’havia d’exercir el mes de desembre de l’any anterior a aquell en què es volia que tingués efecte).  La revocació també es realitza, transcorreguts els 3 anys, en l’última declaració de l’any en què ha de tenir efecte.

Normes generals de liquidació de l’IVA

Es modifica el termini de presentació de les autoliquidacions de l’IVA i se suprimeix l’excepció existent per a la liquidació del mes de juliol, que a partir d’ara s’ha d’ingressar fins al 20 d’agost i no fins al 20 de setembre.

 

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

Impost sobre la renda de no residents

 •     Es prorroga per al 2014 el tipus de retenció del 21% aplicable a les transferències de rendes a l’estranger per establiments permanents, de capital mobiliari (dividends i interessos) i dels guanys patrimonials. També es prorroga per al 2014 el tipus de gravamen general del 24,75% per a les rendes obtingudes sense establiment permanent.
 •     En relació amb la declaració de les rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent, s’estableix que s’exigeix la presentació de la declaració pel que fa als guanys patrimonials derivats del reembossament de participacions en fons d’inversió regulats a la Llei d’institucions d’inversió col·lectiva, quan la retenció sigui inferior a la quota tributària calculada de conformitat amb el que estableix el TRLIRNR per a les rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent.
 •     Amb relació a la declaració de retencions i ingressos a compte i per als retenidors o obligats el volum d’operacions dels quals hagi excedit durant l’any immediatament anterior de 6.010.121,04 euros, se suprimeix, igual que en l’IS i en l’IRFF, el termini excepcional que hi havia en relació amb la declaració i l’ingrés corresponent al mes de juliol.
 •     Pel que fa a les accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva regulades a la Llei 35/2003, de 4 de novembre, són diversos els canvis efectuats amb efecte a partir de l’1.1.2014:
  • S’exigeix la presentació de la declaració pel que fa als guanys patrimonials derivats del reembossament de participacions en fons d’inversió quan la retenció practicada sigui inferior a la quota tributària calculada conforme el que estableix el TRLIRNR per a les rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent.
  •     L’obligació de practicar retenció o ingrés a compte, per al cas de transmissió o reembossament d’accions o participacions d’IIC, efectuades en l’àmbit de la comercialització transfronterera, correspon en qualsevol cas a la societat gestora de la institució i, si no n’hi ha, a la societat d’inversió.
  •     A les comercialitzadores residents en un país amb el qual Espanya tingui subscrit conveni per evitar la doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació se’ls eximeix, amb condicions determinades, d’incloure, en les relacions individualitzades dels partícips o accionistes perceptors o transmitents, els contribuents residents en el mateix país de residència de l’entitat comercialitzadora. No obstant això, es matisa que l’entitat comercialitzadora ha de comunicar a l’entitat gestora o societat d’inversió que no ha remès informació a l’Administració tributària espanyola, ja que no ha hagut de fer-ho perquè n’està eximida.

Impostos sobre béns immobles

 •     Es fixen per a l’any 2014 diversos coeficients d’actualització de valors cadastrals en funció de l’any d’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d’un procediment de valoració col·lectiva. D’altra banda, es prorroga en l’exercici 2014, en el 50%, el benefici fiscal per a l’impost sobre béns immobles establerts per l’article 12 del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Llorca.
 •     S’estenen o es prorroguen per al 2014 i el 2015 els increments dels tipus impositius a l’IBI inicialment previstos per als anys 2012 i 2013 pel RDL 20/2011, amb algunes especificitats.
 •     S’amplia el termini (del 31 de gener al 31 de maig de 2014) que tenen els ajuntaments per sol·licitar l’aplicació dels coeficients d’actualització continguts a l’article 31.2 de la Llei del cadastre immobiliari.

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (“Plusvàlua municipal”)

 •     Es concedeix, excepcionalment durant el 2014, una bonificació del 50% de les quotes de l’impost per a les transmissions dels béns immobles referents a habitatges, establiments industrials i mercantils, locals de treball i similars, de naturalesa urbana, situats al municipi de Llorca, de conformitat amb el Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Llorca.
 •     Es fa extensiva a aquest impost la bonificació potestativa de fins al 95% aplicable a l’IBI, a l’impost sobre activitats econòmiques i a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, quan es duguin a terme activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració, en condicions determinades.

IAE

 •     Les aportacions o transmissions d’immobles que realitzi la SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària) no es tenen en compte per al càlcul de la quota dels epígrafs 833.1 (promoció de terrenys) i 833.2 (promoció d’edificacions) de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Impost especial sobre determinats mitjans de transport

 •     S’estableix un nou supòsit d’exempció (condicionada al reconeixement previ per l’Administració tributària) per a aquells mitjans de transport matriculats en un altre estat membre i que siguin llogats per un proveïdor d’un altre estat membre a persones o entitats residents a Espanya per un període no superior als tres mesos.
 •     En dos supòsits s’estableix que la quota tributària es fixa per cada mes o fracció de mes en què el mitjà de transport es destini a ser utilitzat en el territori d’aplicació de l’impost. Aquests supòsits són:
  • Vehicles automòbils matriculats en un altre estat membre, posats a disposició d’una persona física resident a Espanya per persones o entitats establertes en un altre estat membre, sempre que la posada a disposició es produeixi com a conseqüència de la relació laboral que es tingui amb la persona física resident (assalariada o no) i que el vehicle no es destini a ser utilitzat permanentment en el TAI.
  •     Mitjans de transport matriculats en un altre estat membre i que siguin llogats per un proveïdor d’un altre estat membre a persones o entitats residents a Espanya durant un període superior als tres mesos.

En aquests casos, la quota tributària és el resultat de multiplicar l’import determinat per aplicació de la regla general de càlcul de la quota íntegra pels percentatges següents:

    Els 12 primers mesos: 3%
    Dels 13 als 24 mesos: 2%
    Dels 25 mesos en endavant: 1%

Per minimitzar els riscos de frau en els supòsits de periodificació de la quota ressenyats anteriorment, s’inclou un règim dissuasiu per l’incompliment relatiu a l’aplicació correcta del tipus impositiu, consistent en la possibilitat d’exigir per part de l’Administració una garantia (aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució) pel de l’import total de l’impost.

 • S’amplia l’abast de l’exempció de l’impost en la primera matriculació definitiva o, si escau, en la circulació o utilització a Espanya, de les embarcacions i els vaixells de lleure o d’esports nàutics destinats efectivament i exclusivament a activitats de lloguer, que ja no està limitada a aquells amb una eslora no superior als quinze metres. Així mateix, s’introdueix un nou supòsit d’exempció per a les embarcacions i els vaixells de lleure o d’esports nàutics, la titularitat dels quals correspongui a escoles esportives reconegudes oficialment per la Direcció General de la Marina Mercant, i que es destinin efectivament i exclusivament a l’exercici de l’activitat d’ensenyament per al seu govern.

Nou impost sobre gasos fluorats d’efecte d’hivernacle

Es crea aquest nou impost indirecte que és aplicable en tot el territori espanyol, sense perjudici dels règims tributaris forals, a partir de l’1.1.2014, i que gravarà la primera venda o lliurament, o l’autoconsum, dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle després de la seva producció, importació o adquisició intracomunitària.

Obligació de declarar en línia

A partir de l’1.1.2014 Hisenda anirà obligant també els autònoms a presentar les seves declaracions en línia, eliminant el suport paper. Serà de manera progressiva, inicialment amb la majoria de les declaracions informatives anuals que cal presentar el gener del 2014, després a l’abril amb les declaracions trimestrals d’IVA (model 303) i retencions (model 111) i ja el gener del 2015 amb els models 115, 130 i 131 de l’IRPF.

Pin 24 hores

L’1.1.2014 va entrar en funcionament el PIN 24 hores, el nou sistema de signatura electrònica simplificada que permet als autònoms o a qualsevol persona física realitzar tràmits tributaris de manera telemàtica sense necessitat de posseir un certificat digital. Cal registrar-se en el sistema. El PIN es pot utilitzar tantes vegades com es vulgui, tenint en compte que caduca a les 2 del matí del dia en què es concedeix.

Modificació del model 347 (declaració anual d’operacions amb terceres persones)

Amb efecte a partir de l’1.1.2014, destaquem les novetats següents: (i) passen a incloure’s com a obligats a presentar la declaració les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal així com determinades entitats o establiments de caràcter social, amb excepcions determinades; (ii) els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA han de subministrar informació no solament de les operacions per les quals emetin factura sinó també d’aquelles per les quals rebin factura i estiguin anotades al llibre registre de factures rebudes; (iii) els subjectes passius acollits al règim especial de caixa a l’IVA i els destinataris de les seves operacions han d’incloure a la seva declaració anual de manera separada els imports meritats durant l’any natural de conformitat amb la regla general de meritació i d’acord amb els criteris del règim especial; (iv) es produeix l’eliminació del límit mínim excloent de 3.005,06 € exclusivament per obligar a declarar totes les subvencions atorgades per les diferents administracions públiques a una mateixa persona o entitat; (v) obligació per part dels subjectes passius que realitzin operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, de les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal i dels destinataris d’operacions incloses en el règim especial del criteri de caixa, de subministrar tota la informació sobre una base de còmput anual.

Declaració informativa d’operacions inclosa als llibres registre (model 340)

Amb efecte a partir de l’1.1.2014, es redueix l’àmbit subjectiu de l’obligació d’informar sobre operacions incloses en els llibres registre als subjectes passius de l’IVA o de l’IGIC que estiguin inclosos en el registre de devolució mensual.

Interès de demora tributari i interès legal dels diners

Es fixen fins al 31 de desembre de l’any 2014 l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 4% i un 5%, respectivament.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Es mantenen el 2014 les mateixes quanties de l’IPREM fixat per a l’any 2013 i que són les següents: a) diari, 17,75 €; b) mensual, 532,51 €; c) anual, 6.390,13 €, i d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 7.455,16 € quan les normes es refereixin a l’SMI en còmput anual, llevat que excloguin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13 €.

Activitats prioritàries de mecenatge

D’acord amb el que s’estableix a l’article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, durant l’any 2014 es consideren activitats prioritàries de mecenatge les següents:

 •     1a. Les dutes a terme per l’Instituto Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans.
 •     2a. La promoció i la difusió de les llengües oficials dels diferents territoris de l’Estat espanyol dutes a terme per les corresponents institucions de les comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia.
 •     3a. Les activitats dutes a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la lluita contra la pobresa i l’assoliment d’un desenvolupament humà sostenible als països en desenvolupament.
 •     4a. Les activitats dutes a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a la promoció i el desenvolupament de les relacions culturals i científiques amb altres països, així com per a la promoció de la cultura espanyola a l’exterior.
 •     5a. La conservació, la restauració o la rehabilitació dels béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen a l’annex VIII d’aquesta Llei, així com les activitats i béns que s’incloguin, previ acord entre el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, en el programa de digitalització, conservació, catalogació, difusió i explotació dels elements del Patrimoni Històric Espanyol «patrimonio.es» a què es refereix l’article 75 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
 •     6a. Els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques.
 •     7a. Els projectes i les actuacions de les administracions públiques dedicats a la promoció de la societat de la informació i, en particular, aquells que tinguin per objecte la prestació dels serveis públics per mitjà dels serveis informàtics i telemàtics a través d’Internet.
 •     8a. La recerca, el desenvolupament i la innovació a les instal·lacions científiques que, a aquest efecte, es relacionen a l’annex IX d’aquesta Llei.
 •     9a. La recerca, el desenvolupament i la innovació orientats a resoldre els reptes de la societat identificats a l’Estratègia espanyola de ciència i tecnologia i d’innovació per al període 2013-2020 i realitzats per les entitats que, a aquest efecte, siguin reconegudes pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
 •     10a. El foment de la difusió, la divulgació i la comunicació de la cultura científica i de la innovació dutes a terme per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
 •     11a. Els programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes administracions públiques.
 •     12a. Les activitats de foment, promoció i difusió de les arts escèniques i musicals dutes a terme per les administracions públiques o amb el suport d’aquestes administracions públiques.
 •     13a. Les dutes a terme per la Biblioteca Nacional d’Espanya en compliment de les finalitats i les funcions de caràcter cultural i de recerca científica establertes pel Reial decret 1638/2009, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Biblioteca Nacional d’Espanya.
 •     14a. Les dutes a terme per la Fundació CEOE en col·laboració amb el Consell Superior d’Esports en el marc del projecte «Espanya competeix: tant a l’empresa com a l’esport», amb la finalitat de contribuir a l’impuls i la projecció de les PIME espanyoles en l’àmbit intern i internacional, la potenciació de joves talents esportius i la promoció de l’empresari com a motor de creixement associat als valors de l’esport.

Els donatius, les donacions i les aportacions a les activitats assenyalades al paràgraf anterior que, de conformitat amb l’apartat Dos d’aquesta disposició addicional, es poden beneficiar de l’elevació en cinc punts percentuals dels percentatges i els límits de les deduccions establertes als articles 19, 20 i 21 de l’esmentada Llei 49/2002 tenen el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportant.

Els percentatges i els límits de les deduccions establertes als articles 19, 20 i 21 de l’esmentada Llei 49/2002 s’eleven en cinc punts percentuals en relació amb les activitats incloses en la relació anterior.

Beneficis fiscals

S’estableixen els beneficis fiscals següents aplicables a:

 •     La celebració de «Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016».
 •     La celebració d’«Expo Milà 2015».
 •     El «Campionat del Món d’Escalada 2014, Gijón».
 •     El «Campionat del Món de Patinatge Artístic 2014, Reus».
 •     «Madrid Horse Week».
 •     El «III centenari de la Reial Acadèmia Espanyola».
 •     Els «120 anys de la Primera Exposició de Picasso. La Corunya, febrer-maig del 2015».
 •     El «IV centenari de la segona part d’El Quixot».
 •     La celebració del «World Challenge LFP / 85è aniversari de la Lliga».
 •     Els «Jocs del Mediterrani del 2017».
 •     La celebració del «IV centenari de la mort del pintor Doménico Theotocópuli, conegut com El Greco».
 •     La celebració de la «60 edició del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida».
 •     La commemoració de l’«Any de la Biotecnologia a Espanya».

FONT: Banc Sabadell

Veure totes les notícies