donem impuls a l'emprenedor!

Oberta la convocatòria de sol·licituds als despatxos i espai Coworking del Viver Molí Empresa de Martorell

21/05/2021 13:44

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell manté oberta la convocatòria per sol·licitar un dels despatxos disponibles o espais coworking del viver d’empreses Molí Empresa.

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell actualment té disponibles despatxos i espais al coworking Molí Empresa, per aquest motiu s’impulsa novament la convocatòria del procediment de selecció dels usuaris per l’accés als despatxos del viver d’empreses Molí Empresa de Martorell.

Les sol·licituds es poden presentar al registre general de l’Ajuntament de Martorell (c/ Mur, 61, planta baixa, 08760 Martorell), o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Viver d’empreses Molí Empresa

El Viver d’empreses Molí Empresa, és el primer viver d’empreses municipal del Baix Llobregat Nord, emplaçat a l’edifici Molí Fariner que neix amb la idea d’esdevenir l’espai físic de nous projectes empresarials relacionats amb l’àrea de serveis i tecnologies.

El Molí Empresa permet a 10 empreses disposar d’un espai físic o despatx, amb suport de material tecnològic, espai de reunions i assessorament tècnic perquè el projecte tiri endavant amb plenes garanties d’èxit. La permanència al viver serà de tres de 3 anys amb possibilitat de dos pròrrogues d’un any més.

L’objectiu del viver d’empreses és la consolidació empresarial, aconseguir que els emprenedors puguin engegar la seva activitat empresarial reduint la inversió inicial i les despeses de funcionament. Actualment hi ha despatxos i espais coworking disponibles al viver per a emprenedors i empresaris.

Requisits i procés de selecció

Per poder optar a un dels despatxos disponibles del viver és necessari: ser professional o empresa de serveis, presentar un pla d’empresa amb informe de viabilitat (si no s’ha realitzat, l’equip tècnic de Promoció Econòmica prestarà assessorament per a la seva creació), estar donat d'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques a Martorell o compromís de donar-se d’alta si s’està en període de constitució, utilitzar l'adreça del viver com a domicili social i no tenir cap oficina o local en règim de propietat o de lloguer.

La tria dels empresaris i emprenedors es fa per puntuació, tenint en compte uns criteris de valoració com ara el grau de viabilitat del pla d'Empresa, estar empadronat a Martorell, tenir fins a 35 anys o estar en situació d'atur, que el projecte generi ocupació al municipi a mig o llarg termini i el grau d'innovació de l'empresa o projecte, els productes i serveis que generi.

Un cop escollits els projectes seleccionats, es signarà un conveni a partir del qual disposaran del despatx amb un cost de lloguer de 42€/mes els 6 primers mesos, 84€/mes del setè al dotzè mes i 140€/mes a partir del tretzè mes d’ocupació. En el cas de l’espai coworking el cost és de 85 €/mes per la modalitat “Coworker fix taula” i de 15€/dia pel lloguer puntual “Lloguer Coworkers flex”.

Serveis a les empreses allotjades

Les empreses seleccionades, a més del despatx o espai coworking, gaudeixen gratuïtament de sales de reunions i d’actes, espais comuns, material tecnològic, arxiu, biblioteca i serveis administratius comunitaris (recepció de trucades i visites, domiciliació de correu ordinari, lliurament de correspondència, connexió a Internet, subministrament i manteniment d’equipaments de prevenció i extinció d’incendis, manteniment general de l’edifici i les instal•lacions, vigilància, neteja i manteniment, calefacció i aire condicionat, gestió de reserves d’espais i materials del centre). I a més reben en tot moment seguiment i assessorament tècnic per part del personal Tècnic del centre.

Els espais i equipaments del Molí Empresa també es posen a disposició de la resta d’empreses i professionals no seleccionats, mitjançant lloguer.

Documentació a presentar

Les empreses o els professionals interessats en utilitzar un despatx d'ús exclusiu al viver han de presentar la corresponent SOL·LICITUD acompanyada de la següent documentació:

• Còpia compulsada del DNI o NIE de la persona física sol•licitant, o del CIF de la persona jurídica sol•licitant.

• En cas que sigui una persona jurídica, còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, inscrita al registre corresponent, si s'escau. Si la persona jurídica es trobés en procés de constitució, cal aportar declaració responsable acreditativa de tal extrem.

• Quan s'actuï en nom d'altri:
- Si s'actua en nom d'una persona física, còpia compulsada del DNI o NIE de la persona signant de la sol•licitud.
- Si s'actua en nom d'una persona jurídica, còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s'escau.

• Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Martorell, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

• Autorització a l'Ajuntament de Martorell perquè comprovi la veracitat de les dades facilitades mitjançant les consultes a altres administracions i dels registres públics corresponents.

• Pla d’empresa acompanyat de l'informe de viabilitat, que ha de contenir un pla econòmic-financer per un període mínim de tres anys.

• Document d'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques al municipi de Martorell. Si la persona jurídica es trobés en procés de constitució o el professional encara no s'hagués donat d'alta, cal aportar declaració responsable comprometent-se a donar-se d'alta d'aquest impost.

• Declaració responsable comprometent-se a utilitzar l'adreça del VIVER com a domicili social i de què l'empresa o el professional no disposa de cap oficina o local en règim de propietat o de lloguer.

• La documentació acreditativa dels criteris d'adjudicació dels despatxos d'ús exclusiu regulats en aquest reglament.

Més informació

Per accedir al serveis del viver d’empreses Molí Empresa i rebre més informació cal sol·licitar cita prèvia trucant al tel. 93 775 31 01 o a través del correu electrònic amillan@martorell.cat (Ana Millán, tècnica empresa i suport a l’emprenedoria)

 

REGLAMENT VIVER D'EMPRESES

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL VIVER D’EMPRESES I CLUB DE L’EMPRENEDOR DE MARTORELL

Veure totes les notícies