donem impuls a l'emprenedor!

Projecte de Llei de Cooperatives

17/07/2014 09:48

El passat 6 de maig el Govern va aprovar el projecte de Llei de Cooperatives. Actualment es troba en tramitació parlamentària que culminarà, segons les previsions, amb l'aprovació del text final a la primavera de l'any 2015. El projecte vol adaptar la llei a les condicions de l'entorn social i econòmic del segle XXI. Per això aposta per configurar un marc normatiu flexible i inclusiu que doni resposta a la diversitat que presenta avui en dia el sector cooperatiu.

La llei aprofundeix en la capacitat d'autogestió de les cooperatives i fuig d'un excessiu intervencionisme. D'aquesta manera, cada cooperativa podrà adaptar els seus estatuts a la seva realitat i a les necessitats del seu projecte, entenent que són les pròpies cooperatives les que saben millor que ningú el què els convé.

Principals novetats del projecte de Llei de Cooperatives

El projecte de Llei neix d'un treball de diagnosi prèvia i de negociació amb el sector cooperatiu que ha durat prop de dos anys i en els quals s'ha constatat dificultats en diversos àmbits:

   - Baix nivell de creació de cooperatives
   - Accés al finançament de les cooperatives
   - Gestió de les empreses cooperatives
   - Insuficient dimensió de les empreses cooperatives

En aquest marc, el projecte de llei s'ha treballat per tal que permeti superar aquestes dificultats i faciliti desenvolupar al màxim totes les potencialitats del model d'empresa cooperatiu.
Així, s'aposta per un règim jurídic flexible amb diferents alternatives que resulti útil de cara als reptes canviants de l'entorn socioeconòmic i garanteixi el desenvolupament de les diferents formes en què s'organitza el model d'empresa cooperativa.

En aquest sentit s'ha perseguit els següents objectius:

Facilitar la creació de cooperatives

• Reducció de 3 a 2 el nombre mínim de socis
• Procediment exprés de constitució (inscripció en 48 hores)
• Fer el model més atractiu i assequible als prescriptors
• Cooperativa integral: diversos objectes i diversos socis (no deixar escapar cap oportunitat de negoci)
• Rebaixa de la dotació obligatòria mínima del FRO i FEPC. Si doten més del mínim també podran incrementar imputació de les pèrdues al FRO
• Repartibilitat de part del fons obligatoris (només fins un 50%) en el moment de la liquidació o transformació de la cooperativa, sempre que s'hagi previst en els estatuts socials i en relació als fons de reserva generats a partir de l'entrada en vigor de la modificació de la Llei i de la inscripció de la modificació estatutària en el Registre de Cooperatives

Facilitar el creixement i el finançament

• S'amplia el tipus de socis que poden participar en la cooperativa: soci temporal i soci col•laborador que aporta només capital  (persona que creu en el projecte cooperatiu i només aporta capital social, té una limitada participació social)
• S'amplia la definició legal de l'objecte de les cooperatives de segon grau i es permet que empresaris individuals puguin ser-ne socis
• Possibilitat de reactivar cooperatives dissoltes: continuació empresarial
• Les cooperatives dissoltes o desqualificades poden participar en processos de fusió
• S'estableix de forma expressa que les operacions de subministraments, lliuraments de productes o serveis entre cooperatives signants de convenis no es consideren operacions amb terceres persones

Simplificar la gestió

• Potenciació de la utilització de mitjans telemàtics i regulació del web corporatiu
• Reducció del nombre d'actes que ha d'aprovar per imperatiu l'Assemblea General
• Previsió de la possibilitat de la figura d'administrador únic en cooperatives de fins a 10 socis (hi ha d'haver un acord exprés de l'assemblea, en cas de manca d'acord l'òrgan de govern és el consell rector). S'elimina la necessitat d'escriptura pública i inscripció registral dels Convenis Intercooperatius
• S'elimina l'obligació d'informe d'expert independent per fixar la vàlua de les aportacions no dineràries
• Es permet la substitució de la publicació al DOGC i en un diari de gran difusió per la comunicació per escrit a les persones sòcies i creditors (operacions societàries)
• Deixa de ser obligatòria la figura de l'Interventor de Comptes
• S'elimina l'obligació per les cooperatives de segon grau d'auditar obligatòriament els comptes
• Possibilitat d'incorporar persones no sòcies al Consell Rector (hi ha d'haver un acord exprés de l'assemblea, en cas de manca d'acord exprés els membres del consell rector sempre han de ser persones sòcies)

Tots aquests canvis s'han realitzat mantenint aquells trets essencials de la cooperativa: societat personalista amb gestió democràtica (el vot no ve determinat en cap cas per l'aportació de capital sinó per la contribució a l'activitat que fa la persona sòcia), i amb la distribució de resultats econòmics en funció de l'aportació a l'activitat cooperativitzada.

Així mateix, s'ha volgut potenciar l'autogestió de la cooperativa, aprofundint en la gestió democràtica, donant més llibertat a les assemblees per decidir determinats aspectes de funcionament de la cooperativa.

 

Enllaços relacionats

 

Generalitat de Catalunya

Text del projecte de Llei de Cooperatives al BOPC

Presentació del projecte de Llei de Cooperatives

 

Veure totes les notícies