donem impuls a l'emprenedor!

Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs per a la capitalització de cooperatives i de societats laborals

23/07/2014 11:09

Aprovada la línia de subvenció que té per objecte reduir fins a 5 punts els interessos de préstec destinats a capitalitzar les cooperatives i societats laborals amb l'atorgament d'un ajut d'un màxim de 1.500,00 euros.

S'aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria de l’any 2014 per a la concessió de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs per a la capitalització de cooperatives i societats laborals.

Aplicació pressupostària i import

2.1 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per al finançament dels interessos de préstecs per a
la capitalització de cooperatives i societats laborals és de 50.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària IU0802 D/470000144/6611/0042.
2.2 L’import màxim esmentat es podrà modificar d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, amb la resolució prèvia del/de la director/a d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.
2.3 Aquesta convocatòria resta condicionada a l’existència efectiva de crèdit suficient i adequat al pressupost per a l’exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de la concessió, i a les disponibilitats pressupostàries

A qui va dirigit?

A les persones físiques o jurídiques, que siguin socis o sòcies, o bé, que s'incorporin com a sòcies a una cooperativa o una societat laboral, que hagin subscrit un préstec per a fer una nova aportació a capital social no retribuïda.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables els interessos de préstec per a la capitalització de cooperatives i de societats laborals

Import de la subvenció

5.1 La subvenció consistirà en la reducció de fins a 5 punts del tipus d’interès fitxat per l’entitat financera, pública o privada, que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant.
5.2 La subvenció no pot superar la quantitat de 1.500,00 euros, i es pagarà d’un sol cop en la quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, inclòs el possible període de carència

Sol·licituds

7.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a Canal Empresa (http://www.gencat.cat/canalempresa), al web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt), i a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio).
Un cop formalitzat, l’imprès s’ha de presentar a qualsevol oficina de la xarxa d’oficines de gestió empresarial (OGE), indicades a Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa), adreçat a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació, juntament amb la documentació que determina la base 8.
També es pot presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Termini

Del 18 de juliol fins al 30 d'octubre de 2014

 

Enllaços relacionats

Formulari de sol·licitud

Generalitat de Catalunya

ORDRE EMO/216/2014

Veure totes les notícies