donem impuls a l'emprenedor!

Oberta la convocatòria 2014 de les subvencions per a la incorporació de socis treballadors o de treball a les cooperatives

23/10/2014 10:18

A data 22 d'octubre de 2014 ha estat publicada l'Ordre EMO 308/2014 , de 15 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014.

Publicat al DOGC Núm. 6733 l’Ordre per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadores o sòcies o socis de treball en cooperatives i societats laborals.

Els beneficiaris de les subvencions són les cooperatives i les societats laborals.

Es considera subvencionable la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o una societat laboral, inclosos en algun dels col·lectius següents:

a) Persones desocupades (i inscrites a l'oficina d'ocupació prèviament a la incorporació com a socis)

b) Treballadors/res vinculats/des a la cooperativa amb un contracte de treball fix o temporal (han d'estar donades d’alta al Règim General de la Seguretat Social  prèviament a la seva incorporació com a socis)

Àmbit temporal de les actuacions subvencionables: del 22 d'octubre de 2013 fins a la data de publicació d'aquesta convocatòria des del  (22 d'octubre de 2014):

a) En el cas de persones desocupades, la data que es tindrà en compte per al compliment de l’àmbit temporal serà la de l’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui

b) En el cas del treballadors/ores vinculats/ades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal, la data d’incorporació com a socis o sòcies a la cooperativa o societat laboral servirà per al compliment de l’àmbit temporal

 

La convocatòria esmentada incorpora diverses variants respecte de la convocatòria de l’any anterior:

- L’import màxim de la convocatòria és de 419.976 euros.

- El termini de presentació de sol.licituds és de 10 dies  naturals, es a dir fins a 31 d’octubre.

- Les quanties de subvenció varien segons de quin col.lectiu es tracti:

  • Persones discapacitades          5.000 euros
  • Menors de 30 o majors de 45    3.000 euros
  • La resta de sol.licitants             2.000 euros

Entre els criteris de valoració s’ha incorporat la valoració de:

  • Empresa amb menys de 3 anys d’antiguetat
  • Si la persona incorporada és menor de 30 anys o major de 45 anys.

A més, atès que aquest any s’ha incorporat el codi IBAN en l’identificació dels comptes bancaris dels creditors, serà requisit obligatori la presentació de la corresponent sol.licitud de transferència bancària a creditors particulars.

Així mateix, caldrà estar atent a les obligacions dels sol.licitants de les subvencions, amb especial atenció al fet d’estar al corrent de les obligacions registrals derivades de Reial Decret 1784/1996, pel qual s`aprova el Reglament del Registre Mercantil, així com l’article 13 de la Llei 18/2002, de cooperatives i el Decret 203/2003, sobre l’estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives.

 

Termini de presentació

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 31 d'octubre  2014

Sol·licitud

Es pot accedit a la sol·licitud en el següent enllaç amb el codi: G146NCTC-056.

 

Enllaços relacionats

ORDRE EMO/308/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en
cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

Canal Empresa

Oficina Virtual de Tràmits

Sol·licitud (Codi G146NCTC-056)

Veure totes les notícies