donem impuls a l'emprenedor!

Reforma Fiscal: Així són els canvis fiscals que afectaran les empreses

30/12/2014 13:18

El nou impost sobre societats, que entra en vigor el 2015, incorpora una baixada de tipus, mesures per fomentar la competitivitat i simplificació de deduccions, però també s'acompanya de la supressió d'incentius.

Els contribuents i empreses pagaran menys impostos des d'aquest dijous.
La reforma està estructurada en tres projectes de llei: la reforma de l'IRPF i l'Impost sobre la renda de no residents, la de l'Impost de Societats i la de l'IVA, el règim econòmic fiscal de Canàries i la Llei per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de Fiscalitat Mediambiental.

El nou impost sobre societats incorpora una baixada de tributació i mesures per fomentar la competitivitat de les empreses i simplificació de deduccions. Amb l'objectiu d'aproximar la fiscalitat de les empreses als països de l'entorn, el tipus de gravamen general es reduirà des del 30% al 28% el 2015, i al 25% en 2016. Es crea una reserva de capitalització (minoració del 10 % de la base imposable per increment de fons propis), que substitueix l'actual deducció per reinversió de beneficis.

Se suprimeixen determinats incentius fiscals (deducció per reinversió i per medi ambient). S'elimina la deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material, de l'intangible (incloent el fons de comerç) i de les inversions immobiliàries. Es manté el límit a la deduïbilitat de les despeses financeres i s'estableix un nou incentiu per fomentar la capitalització de les empreses. Les pimes, tindran a més accés a una nova reserva d'anivellament. Es tracta d'una minoració del 10% de la base imposable amb un límit d'un milió per l'increment dels fons propis. La quantitat es compensarà amb bases imposables negatives en un termini de cinc anys. Es manté a més el règim especial d'entitats de reduïda dimensió, que ofereix altres beneficis a les pimes com la llibertat d'amortització.

El nou impost sobre societats ofereix una reordenació de deduccions, mantenint les de per creació d'ocupació i potenciant la de R + D + I. Alhora, s'amplia la base imposable per apropar el tipus efectiu al tipus nominal. Per a això, es limita la deduïbilitat de despeses per deteriorament, es manté la limitació de despeses financeres i es fixa un límit del 60% a la compensació de bases imposables, que començarà a operar el 2016. Es tracta d'una mesura equiparable a la fiscalitat l'entorn per sanejar els balanços.

Per mantenir la recaptació en 2015, es prorroguen les mesures temporals en vigor (pagaments fraccionats incrementats, limitació de compensació de bases imposables negatives i fons de comerç), que afecten fonamentalment a les grans empreses. S'equipara el tracte fiscal de participacions d'entitats residents i no residents per adequar-lo al tractament internacional.

La reforma fiscal introdueix també nous incentius fiscals per a activitats que ajudin al creixement econòmic i al canvi de model productiu. És el cas de les activitats industrials. Per millorar la competitivitat dels processos productius intensius en electricitat, s'amplia l'exempció parcial (85%) de l'Impost d'Electricitat, a tots els processos en els quals el cost de l'electricitat superi el 50% del cost de producció.

Entre les novetats més rellevants destaca:

I + D: modificació de la definició d'I + D en programari

Passa a ser considerada activitat de recerca i desenvolupament la creació, combinació i configuració de programari avançat, mitjançant nous teoremes i algoritmes o sistemes operatius, llenguatges, interfícies i aplicacions destinats a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats substancialment. El programari destinat a facilitar l'accés als serveis de la societat de la informació a discapacitats, sense ànim de lucre, s'assimilarà a aquest concepte. Queden excloses les activitats habituals relacionades amb el manteniment del programari o les seves actualitzacions menors.

IT: inclusió d'activitats d'animació i videojoc

La indústria cinematogràfica i audiovisual són ja considerades innovadores per la Reforma Fiscal. És sens dubte una molt bona notícia, ja que les tasques de disseny i animació, fins ara no considerades innovadores i deduïbles, podran ser-ho en totes les fases del desenvolupament de qualsevol material audiovisual (videojoc, pel·lícula, etc.), el que suposarà una reducció en l'Impost sobre Societats d'un 12% de les despeses efectuades en el període impositiu, directament relacionats amb aquestes activitats, que s'apliquin efectivament a la seva realització i constin específicament individualitzats per projectes.

Fins ara, el desenvolupament de videojocs no era considerat innovador com a tal, llevat que l'empresa hagués desenvolupat algun nou sistema interactiu amb el jugador, algun nou motor de joc tecnològicament diferent i nou, etc. Totes les tasques de disseny i animació es consideraven rutinàries i no eren deduïbles.

Amb la Reforma Fiscal, les empreses que desenvolupen videojocs o material audiovisual, com pel·lícules o sèries d'animació, podran deduir-se per les activitats relacionades amb el disseny i desenvolupament dels seus prototips o pilots. En el cas dels videojocs, estem parlant des de la concepció o idea (storyboard), el disseny (història, guió, so, mecànica de joc, etc.), passant per l'elaboració / producció de la primera versió jugable o versió alpha (disseny gràfic, animació, programació i implementació), fins a les proves alpha. En el cas de les sèries o pel·lícules d'animació, la situació seria la mateixa, podent abastar fins al desenvolupament de la primera versió o pilot (en el cas de sèries d'animació).

No es minoraran les subvencions

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment d'aquestes activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Eliminació de la deducció per inversions mediambientals

Cada vegada, les exigències mediambientals són superiors i fins i tot obligatòries, per la qual cosa s'ha decidit que siguin altres els paràmetres a tenir en consideració per realitzar inversions d'aquest tipus.

Reinversió de beneficis

Se suprimeix la reinversió de beneficis extraordinaris i la deducció per inversió de beneficis, que són substituïts per la reserva de capitalització. Consisteix en la no tributació de la part del benefici que es destini a la constitució d'una reserva disponible, sense que s'estableixi requisit d'inversió algun d'aquesta reserva en algun tipus concret d'actiu. L'objectiu és potenciar la capitalització empresarial mitjançant l'increment del patrimoni net, i amb això, facilitar el sanejament de les empreses i la seva competitivitat. Com a novetat per a les pimes, destaca la creació d'una reserva d'anivellament de bases imposables.

Normes comunes

'Cash back'

El Govern millora els incentius fiscals per a les empreses que inverteixin en I+D+i. Les que destinin més del 10% de l'import net de la seva xifra de negoci a I+D es poden aplicar o abonar la deducció generada amb un descompte del 20% del seu import, en la primera declaració que es presenti, fins a un import addicional de 2 milions. El dret de l'Administració per comprovar les deduccions passa de 4 a 10 anys, a partir de l'exercici de la generació del dret a deducció.

L'extensió del termini de compensació o deducció dels crèdits fiscals, més enllà del termini de prescripció i en benefici del contribuent, s'acompanya de la limitació a 10 anys del termini de què disposa l'Administració per comprovar, prescrivint un cop transcorregut. Serà llavors quan el contribuent haurà d'acreditar les deduccions i la seva quantia, mitjançant la liquidació o autoliquidació, i de la comptabilitat, amb acreditació del seu dipòsit durant l'esmentat termini en el Registre Mercantil.

'Patent box'

Desapareix la minoració del 20% en cas de no activació.

Règim d'entitats de reduïda dimensió

Se segueix configurant sobre l'import net de la xifra de negocis. Queda eliminada l'escala de tributació que acompanyava aquest règim, minorant el tipus de gravamen d'aquestes entitats. Permet minorar la tributació d'un període impositiu respecte de les bases imposables negatives que es vagin a generar en els propers 5 anys, anticipant l'aplicació de les futures bases imposables negatives. Si no generessin en aquest període, es produiria un ajornament durant 5 anys de la tributació de la reserva.

Aquesta mesura pretén afavorir la competitivitat, permetent a la pràctica reduir el tipus de gravamen fins al 22,5%, que unit a la reserva de capitalització, equiparen el tractament fiscal del finançament propi i aliè.

Operacions vinculades

Es simplifica la documentació específica a elaborar per les entitats afectades, especialment per aquelles amb un import net de la xifra de negoci sigui inferior a 45 milions, i no serà necessària en relació amb determinades operacions. En cap cas, el contingut simplificat de la documentació és aplicable a les operacions sobre actius intangibles. Quant a la metodologia de valoració de les operacions, s'elimina la jerarquia de mètodes per determinar el valor de mercat de les operacions vinculades, admetent altres mètodes sempre que respectin el principi de lliure competència. És menys costós el règim sancionador i l'estanquitat de la valoració realitzada.

Compensació de pèrdues o base imposable negativa (BIN)

Quant a la compensació de bases imposables negatives, es manté per 2015 el límit del 50% i del 25% per a empreses amb xifra de negoci superior a 20 i 60 milions, respectivament. En 2016, el llindar serà del 60% per a totes les empreses, i el 2017 del 70%. Desapareix el límit temporal de compensació. Les bases imposables negatives que hagin estat objecte de liquidació o autoliquidació poden compensar amb les rendes positives dels períodes impositius següents, amb el límit del 70% de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització que estableix l'article 25 de la Llei ia la seva compensació.

 

Enllaços relacionats

Expansion

Europapress

 

Veure totes les notícies