donem impuls a l'emprenedor!

Préstecs participatius IFEM- Conversió per l'Emprenedoria Corporativa

07/08/2018 08:28

Ajuts en forma de finançament per impulsar l'emprenedoria corporativa. Adreçat a petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya constituïdes com a: societat de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Subvencionat pel Departament d'Empresa i Coneixement i Acció. Fins al 27/12/2019.

Objectiu

Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.

A qui va dirigit

Petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Es considerarà com a petita empresa la que ocupa menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

Característiques

L’objecte del finançament és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa. Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud.
S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació de l’inversor corporatiu.
Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren inversors corporatius, les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, amb capacitat d’invertir en petites empreses. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entendrà que una empresa té la capacitat d’invertir, si el seu volum de negoci o el seu balanç general anual, corresponent al tancament de l’últim exercici, és superior a 5 Milions d’Euros.

 

Termini: fins al 27 de desembre del 2019

 

Enllaç relacionat

ORDRE EMC/156/2016, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses participants en projectes d'emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió, i es fa pública la convocatòria per als anys 2016-2019. (DOGC  núm.  7145  publicat el  20/06/2016 )

Fitxa resum pdf icon[452,97 KB ]

ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Veure totes les notícies