donem impuls a l'emprenedor!

Ajuts i Subvencions

Diferents ajuts i subvencions pels emprenedors i les empreses

Ajuts i línies de finançament

SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ A MARTORELL 

El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell subvencionarà les empreses martorellenques que es decideixin a contractar persones aturades del municipi. L'ajuda serà d'uns 2.500 euros a l'any per cada nova contractació.

Aquestes subvencions tenen com a objectiu ajudar les empreses que decideixin donar feina a persones aturades, subvencionant-los part del cost empresarial de contractar una persona. El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell pretén així incentivar les contractacions.Les persones que es contractin a través d’aquest nou pla hauran d’estar en situació d’atur, apuntades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), constant-hi com a demandants actives de feina, i donades d’alta a la borsa de treball de l’Ajuntament.


AJUTS I SUBVENCIONS PROGRAMA GARANTIA JUVENIL PER AUTÒNOMS I ENTITATS D'ECONOMIA SOCIAL

Subvencions per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys inscrits a la Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació (línia A) o la contractació per part d'empreses i de treballadors autònoms (línia B).

SUBVENCIÓ LÍNIA A I B GARANTIA JUVENIL (PER AUTÒNOMS):

- Línia A “Ajut per a l’autoocupació de joves Garantia Juvenil”
La línea A, es tracta d'un ajut econòmic que té l’objectiu de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació o la contractació en empreses i entitats de l'economia social i cooperativa. Les persones joves, d’entre 16 i 29 que vulguin emprendre un negoci com a persones treballadores autònomes poden optar a una subvenció de 9.080,40€, equivalent al salari mínim de 12 mesos per posar en marxa la seva activitat. Per fer-ho, han d’estar inscrits en el programa de Garantia Juvenil i no estar estudiant ni treballant.

- Línia B “Ajut a treballadors autònoms i empreses i entitats de l’economia social i cooperativa per contractar joves Garantia Juvenil”.
El programa de la Garantia Juvenil ha establert també la Línea B, un ajut econòmic equivalent al salari mínim (9.080,40€ com a màxim) per tal que cooperatives, societats laborals o persones treballadores autònomes puguin contractar joves inscrits a la Garantia Juvenil entre 6 i 12 mesos.
Les sol·licituds de les dues línies es poden presentar fins el 31 d’octubre del 2016.

En aquest link podreu trobar la informació referent a les persones que estiguin adherides al programa de Garantia Juvenil i que vulguin autoocupar-se ( donar-se d’alta d’autònoms).

SOC: Informació general de la subvenció

http://garantiajuvenil.gencat.cat
http://empresaiocupacio.gencat.cat

A més a través d’aquest link us podreu donar d’alta al programa de garantia juvenil i posteriorment tramitar la subvenció.
 

TIPUS DE BONIFICACIONS PER CONTRACTACIÓ (PER EMPRESES):

En aquest link podreu trobar un resum de quins són els beneficiaris de les subvencions i bonificacions que  tenen les empreses i els autònoms a l’hora de contractar joves inscrit en el programa de Garantia Juvenil.

SOC: RESUM BENEFICIARIS AJUTS

En aquest aquest altre link, trobareu les bonificacions específiques segons la modalitat de contracte escollit:

SOC: BONIFICACIONS SEGONS MODALTIAT CONTRACTUAL
 

ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÉS:

SEPE: Garantia juvenil - empreses
SEPE: Bonificaciones/Reducciones a la contratación laboral
SEPE: bonificacions contractes G.Juvenill - empreses
SEPE: Contratos
SEPE: Guia de contratos
SEPE: Que tipos de contratos escoger


 

CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ D'ATUR

Què és la capitalització?

La capitalització o pagament únic de la prestació contributiva d’atur facilita la posada en marxa d’iniciatives emprenedores i d’autoocupació.
Les persones que vulguin iniciar un negoci com a autònomes o mitjançant una societat mercantil, o bé vulguin incorporar-se a una cooperativa o societat laboral (ja existent o de nova creació) poden rebre anticipadament la prestació d’atur que els correspon i tenen pendent de cobrar.

És una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma a través de l'abonament del valor actual de l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu, per a les persones beneficiàries que vulguin:
 

- Incorporar-se de forma estable com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes o constituir-les, encara que s'hagi mantingut un vincle contractual previ amb les mateixes.

- Desenvolupar una activitat com a treballadors autònoms. No s'inclouran en aquest supòsit, els que es constitueixin com a treballadors autònoms econòmicament dependents subscrivint un contracte amb una empresa amb la qual haguessin mantingut un vincle contractual previ, immediatament anterior a la situació legal d'atur o pertanyent al mateix grup empresarial d'aquella.

- Destinar l'import a realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació, sempre que es vagi a posseir el control efectiu de la societat, es vagi a exercir en la mateixa una activitat professional i es produeixi una alta en la Seguretat Social en el règim especial dels treballadors per compte propi o en el règim especial dels treballadors del mar.

Quins són els requisits per capitalitzar?

1. Ser beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació i tenir pendent de rebre a data de sol•licitud, almenys, tres mensualitats. Els qui siguin titulars del dret a la prestació per cessament d'activitat és necessari que tinguin pendent de percebre un període de, almenys, sis mesos.

2. No haver fet ús d'aquest dret, en qualsevol de les seves modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.

3. Iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la resolució de concessió del dret i, en tot cas, amb data posterior a la sol·licitud.

4. En cas d'haver impugnat davant la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització es pretén, la sol·licitud de pagament únic ha de ser posterior a la resolució del procediment corresponent.

5. Els qui en els 24 mesos anteriors a la sol•licitud del pagament únic hagin compatibilitzat la feina per compte propi amb la prestació per atur de nivell contributiu, no tindran dret a obtenir el pagament únic per constituir-se com a treballadors per compte propi o treballadors autònoms socis d'una societat mercantil.

Com se sol·licita la capitalització?

La sol·licitud haurà de ser amb data anterior a la d'incorporació a la cooperativa o societat laboral o bé a la de l'inici de l'activitat com a treballador autònom o com a soci de l'entitat mercantil, i es considerarà que aquest inici coincideix amb la data que com a tal figura a la sol·licitud d'alta del treballador en la Seguretat Social.
Es pot presentar conjuntament amb la sol·licitud de la prestació contributiva d'atur o en qualsevol moment posterior, sempre que tingueu pendent de percebre, com a mínim, tres mensualitats i no s'hagi iniciat l'activitat.

Modalitats de la capitalització

- Total: es rep per avançat el 100% de la prestació pendent de rebre per a despeses de posada en marxa del negoci o d’incorporació a la cooperativa o societat laboral o mercantil.

- Parcial: es rep un percentatge de la prestació pendent de rebre, i la resta es destina a l’abonament mensual de les quotes de la Seguretat Social que corresponguin.

- Només quotes: es destina l’import de la prestació pendent de rebre, únicament, a abonar les quotes a la Seguretat Social que corresponguin fins a percebre la totalitat de la prestació.

Com s’abona la prestació capitalitzada?

- S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interès legal dels diners.
- Si no s'obté la prestació totalment, l'import restant es podrà obtenir mitjançant abonaments mensuals per subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social.

Incompatibilitats

Si percebeu la prestació en la modalitat de pagament únic, no podreu tornar a percebre cap prestació d'atur fins que no passi un període de temps igual al que s'ha tingut en compte per capitalitzar la prestació, ni sol•licitar una capitalització nova fins que no hagin passat, com a mínim, quatre anys.

Destinataris

Persones perceptores de prestacions per desocupació. (amb més de tres meses pendents de cobrament)
Segons l'activitat que es preveu realitzar:

- Com a treballador autònom o soci d'una entitat mercantil:
S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es reduirà l'import relatiu a l'interès legal del diner. Podeu sol·licitar i obtenir exclusivament la quantitat que justifiqueu com a inversió amb un màxim del 100% de l'import de la prestació. S'inclouen les càrregues tributàries per a l'inici de l'activitat.O bé, podeu destinar el pagament únic a les despeses de constitució i funcionament de la nova societat mercantil així com al pagament de taxes i tributs. Podreu, a més, destinar fins al 15% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

- Com a soci treballador o de treball de caràcter estable en cooperativa o en societat laboral:
Podeu sol•licitar i obtenir en un sol pagament la quantitat que hagueu de desemborsar com a aportació al capital social, o bé per finançar la quota d'ingrés a la cooperativa o per a l'adquisició d'accions o participacions en la societat, sense que es puguin finançar desemborsaments futurs o pagaments ajornats.S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es reduirà l'import relatiu a l'interès legal del diner. A més, l'import de la prestació es pot destinar a sufragar les despeses de constitució i posada en funcionament de l'entitat, així com al pagament de les taxes i el preu de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

En totes les modalitats permeses per a la capitalització, si no obteniu el total de la quantia de la teva prestació en un sol pagament, d'acord amb els apartats anteriors, podeu sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant com a subvenció per a la teva cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de la teva activitat. Es farà mitjançant abonaments mensuals. O bé, podeu sol3licitar i obtenir exclusivament l'import total de la prestació pendent de percebre per subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social. Es farà mitjançant abonaments mensuals.

A què es pot destinar la capitalització?

- A les despeses de constitució i posada en marxa d’un negoci,incloses les taxes i els tributs
- A despeses d’assessorament, informació i formació (amb un límit del 15% del total en el cas persones treballadores autònomes i societats mercantils)
- A la inversió prevista en actiu fix o circulant per realitzar l'activitat
- A l’aportació al capital social a la cooperativa, inclosa la quota d’alta
- A la compra d’accions o participacions de la societat laboral o mercantil
- A les quotes de la Seguretat Social

Per a què es pot demanar?

- Per iniciar un negoci com a persona treballadora autònoma
- Per iniciar un negoci mitjançant una societat mercantil de la qual es tingui el control efectiu (de nova creació o constituïda en els darrers 12 mesos)
- Per incorporar-se com a soci/sòcia en una cooperativa o
- Societat laboral (de nova creació o ja existent)

Termini presentació

No hi establert un termini per a la presentació de la sol•licitud de capitalització. Ara bé, podreu sol·licitar la capitalització en qualsevol moment, sempre que tingueu pendent de percebre, com a mínim, tres mensualitats de la prestació contributiva de la que sou perceptor.

Lloc de presentació

Un cop emplenada la sol·licitud de capitalització l’haureu de presentar a la oficina de treball que us correspon per codi postal, junt amb la documentació requerida, segons la modalitat de capitalització sol·licitada.
Per esbrinar quina és l'Oficina de Treball que us correspon d’acord al codi postal us adjuntem l'enllaç següent: Cercador d'Oficines de Treball

Obligacions com a beneficiaris de la capitalització

- Un cop rebut l'import de la prestació, iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes.
- Presentar davant l'entitat gestora la documentació acreditativa de l'inici de l'activitat.
- Destinar la quantitat percebuda a l'aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals o mercantils, o a la inversió necessària per desenvolupar l'activitat, en el cas de treballadors autònoms.

Documentació per capitalitzar

G146NCAP-006 - Sol·licitud de pagament únic de la prestació contributiva
G146NCAP-007 - Memòria abreujada
G146NCAP-008 - Contingut de la memòria
G146NCAP-009 - Memòria del pagament únic de la prestació contributiva
G146NCAP-010 - Documentació per sol•licitar el pagament de la prestació contributiva per iniciar activitat per compte propi
G146NCAP-011 - Documentació per sol•licitar abonament de quotes a la Seguretat Social per iniciar activitat per compte propi
G146NCAP-012 - Documentació per sol•licitar el pagament únic per a la nova creació d'una societat
G146NCAP-013 - Documentació per sol•licitar el pagament únic per a la incorporació a una societat
G146NCAP-014 - Model de certificat d'incorporació de soci/sòcia

Díptic capitalització


COMPATIBILITAT DE LA PRESTACIÓ D'ATUR

Si sou perceptor de la prestació d'atur de nivell contributiu i heu cessat amb caràcter total i definitiu en la vostra activitat laboral i us doneu d'alta com a treballador per compte propi, podreu compatibilitzar la percepció mensual de la prestació que us correspongui amb el treball per compte propi durant un màxim de 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre, sempre que sol·liciteu la compatibilitat en el termini improrrogable de 15 dies a comptar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi.

També es podrà aplicar el que assenyala aquest apartat als perceptors de la prestació d'atur que s'incorporin com a socis de societats laborals de nova creació o socis treballadors de cooperatives de treball associat de nova creació que estiguin enquadrats en el règim especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi.

El treballador que s'aculli a aquesta compatibilitat percebrà el 100% de la quantia de la prestació d'atur amb el descompte de l'IRPF i sense deducció de cotització a la Seguretat Social.

Es podrà reprendre la prestació en aquests supòsits, sempre que es compleixin els altres requisits:

• Si el treball per compte propi ha estat inferior a 24 mesos, sent indiferent que hagi estat d'alta com a treballador per compte propi enquadrat dins algun dels règims de la Seguretat Social.
• Si la durada del treball per compte propi ha estat superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i acredita haver estat d'alta com a treballador per compte propi en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial dels treballadors del mar.

En els supòsits esmentats abans, quan cessi l'activitat, es podrà reprendre la prestació d'atur prèvia sol•licitud. Si se sol•licita en el termini dels 15 dies hàbils següents a partir del cessament en el treball per compte propi, el dret al cobrament naixerà a partir de l'endemà del cessament.
Si després del cessament en el treball per compte propi teniu dret a la protecció per cessament d'activitat, podreu optar entre percebre aquesta protecció o reobrir el dret a la protecció per atur suspesa. Si opteu per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar aquella prestació per la qual no heu optat no es podran computar per al reconeixement d'un dret posterior.

La prestació d'atur s'extingirà:

• Si el treball per compte propi és de durada igual o superior a 60 mesos.
• Si sent el treball per compte propi de durada igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, el treballador no es va donar d'alta durant el seu desenvolupament com a treballador per compte propi en algun dels règims especials de la Seguretat Social.

Queden exclosos de la compatibilitat:

• Els que iniciïn una activitat per compte propi o s'incorporin a una cooperativa de treball associat de nova creació o societat laboral de nova creació sense donar-se d'alta com a treballadors per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social.
• Els que iniciïn una activitat per compte propi o s'incorporin a una cooperativa de treball associat o societat laboral ja constituïdes.
• Els que es donin d'alta com a treballadors per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social per incorporar-se com a socis a una societat mercantil.
• Aquelles persones l'última feina de les quals hagi estat per compte propi, independentment que s'hagin donat d'alta en algun règim de la Seguretat Social o en alguna mutualitat.
• Els que hagin fet ús d'aquest dret en els 24 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
• Els que hagin obtingut el pagament únic de la prestació d'atur en els 24 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
• Els que es constitueixin com a treballadors autònoms i subscriguin un contracte per a la realització de la seva activitat professional amb l'ocupador per al qual hagin prestat els seus serveis per compte d'altri amb caràcter immediatament anterior a l'inici de la situació legal d'atur o una empresa del mateix grup empresarial.

Documentació

Imprès de sol•licitud de prestació contributivaPDF: 875Kb
Full inforamtiu de la prestació contributivaPDF: 84Kb
 


AJUTS DE TRASPÀS DE NEGOCI

Línies de Subvencions 2016 per a empreses del comerç, serveis, artesania i moda:

Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials. Destinats a empreses de comerç, serveis, artesania i moda.
Sol·liciteu la subvenció (programa 2)

Noves subvencions de la Generalitat per a l’adquisició d’empreses. Has comprat o tens previst comprar una empresa del sector del comerç, serveis, artesania o moda? Sol•licita-la i aconsegueix fins a 3.000€!

Destinataris
Empreses, físiques i jurídiques del sector del comerç, serveis, artesania o moda, que volen realitzar una compra-venda d’un establiment comercial a peu de carrer mantenint la línia de negoci.

Quantia de la subvenció
Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compra-venda del negoci, amb un màxim de 3.000€ i sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 1.000€.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 4 de juliol de 2016 i finalitza el 31 de desembre de 2016 o fins l’exhauriment del pressupost.

Més info

Documentació

 

Bonificacions quotes autònoms Seguretat Social

Reduccions de les quotes a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi (Tarifa plana per a emprenedors)

 

 

Tornar