donem impuls a l'emprenedor!

"Anglès (B2)" (FORMACIÓ OCUPACIONAL 2019)

Formació per a aturats
30/10/2019 15:30 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n · 08760 Martorell)

SSCE04 Anglès (B2)

Curs pendent d’atorgament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya

Especialitat formativa No Certificat de professionalitat

SESSIÓ INFORMATIVA: 

Data: 30 setembre 2019
Hora:  10.30 h
Lloc: Sala de Conferències Molí Empresa (Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner)
Documentació a aportar: 

• CURRICULUM VITAE
• Còpia del DNI O NIE
• Còpia del FULL INSCRIPCIÓ a l'Oficina de Treball
• Còpia de l'INFORME DE VIDA LABORAL
• Còpia del Títol i/o Certificat de formació  que acrediti el vostre nivell acadèmic.

 

HORARI I DURADA:

Data:  del 30 d’octubre de 2019 al 16 de juliol de 2020

Durada: 280 hores totals (240h teòriques, 40 h formació complementària i exàmen oficial)

Horari: Dimecres i Dijous de 15 h a 19 h

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL:

Serveis socioculturals i a la comunitat

OBJECTIUS:

Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb soltesa i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits complexos des del punt de vista conceptual i lingüístic.
Aquest programa formatiu proporcionarà a l’alumnat la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Nivell de qualificació: Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Perfil d’entrada de l’alumnat:

  • Requisit acadèmic: Segon curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals
  • Orientació sobre el nivell d’anglès mínim d'entrada: Nivell B1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.
  • Disponibilitat horària. Assistència obligatòria
  • Majors de 16 anys
  • Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció..

El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal està inscrit a l’Oficina de Treball del SOC.

 

CONTINGUTS:

A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

  A.1. Continguts lèxic-semàntics:

1. Vocabulari ampli i variat de diferents situacions, de forma formal i informal, en llegua estàndard i registres familiars o professionals. Verbs, expressions idiomàtiques habituals, comparacions estereotipades freqüents, etc.
2. Formació de paraules: per derivació, per composició (augmentatius i diminutius), noms compostos, onomatopeies, etc.
3. Reconeixement de llenguatge figurat, del lèxic periodístic, etc.

A.2. Continguts gramaticals: Oració (modalitats: enunciatives, imperatives, interrogatives..., subordinades, condicionals...), el•lipsis en oracions de participi, estil indirecte, de subjuntiu, etc, noms, adjectius i altres complements de nom, determinants, pronoms, verbs, adverbis, enllaços, conjuncions, preposicions, etc.

A.3. Continguts ortogràfics: ampliació dels continguts ortogràfics del nivell B1

A.4. Continguts fonètics i fonològics

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS: comprensió de les diferències culturals, incidint en salutació de benvinguda, presentació, comiat, tractament foral, informal i familiar, fórmules de cortesia, refranys i cites, etc.

C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES: coherència textual, organització del text, del discurs, etc.

Per consultar el programa formatiu accediu aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

PLACES LIMITADES (Màxim 15 participants)

PREINSCRIPCIONS: Omplir aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (clicar a sobre de l'enllaç) 

 

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats