donem impuls a l'emprenedor!

"Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament" (FORMACIÓ A MIDA)

Formació per a aturats
05/09/2019 10:00 Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n • 08760 Martorell)

Formació a Mida

DATA:

Dies: 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17 i 19 de setembre de 2019
Horari: de 10 a 14 h

DURACIÓ:

8 sessions de 4 hores (32 hores)

A QUI VA DIRIGIT:

Formació adreçada a persones que tinguin interès a formar-se i treballar en l’àmbit de l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, especialment en l’atenció directa.
Es valorarà que prèviament tinguin formació en l’àmbit sociosanitari o atenció a la dependència (mestres, educadors, integradors socials, infermeria, etc.).

El curs s’adreça prioritàriament a persones inscrites a l’Oficina de Treball del SOC i al Servei Local d’Ocupació de Martorell o rodalies com a demandants d'ocupació o millora.

OBJECTIUS:

Transferir als participants del curs, els coneixements, habilitats i competències necessàries per oferir suport i acompanyar a persones amb DID que es trobin desenvolupant el seu projecte de vida independent, a través de l’acompanyament dels alumnes en el procés d’aprenentatge, reflexió imillora del seu model d’intervenció i acompanyament a les persones amb DID.

En finalitzar la formació es preveu que els participants hagin adquirit les competències i habilitats necessàries per poder oferir suport i acompanyar a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que hagin iniciat un projecte de vida independent en un servei d’habitatge.

Objectius específics

1. Conèixer els trets més característics de l'evolució històrica del concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i incorporar el concepte de DI que proposa l'AAIDD (2010).

2. Conèixer el Model de Qualitat de Vida que proposa Shalock i Verdugo i la influència dels suports en la millora de la qualitat de vida de les persones amb DID, al llarg de la seva vida.

3. Aprendre a respectar i valorar els drets de les persones amb DID i incorporar els valors i l’ètica a l’hora d’acompanyar i oferir suport a aquestes persones.

4. Conèixer el cicle vital i els aspectes diferencials en la intervenció amb persones amb DID en l’etapa de transició a la vida adulta, la vida adulta i l’envelliment i aprofundir en altres aspectes transversals de la seva vida: salut i hàbits saludables i vida afectiva i sexual.

5. Identificar els principis bàsics de la Planificació Centrada en la Persona i altres eines i estratègies de suport: Suport Conductual Positiu, Suport Actiu,...

6. Conèixer els procediments i els elements claus per elaborar Plans de Suport Individuals, d’acord amb les necessitats de les persones i els seus interessos i desitjos personals.

7. Adquirir coneixements bàsics sobre: Sistemes de comunicació alternativa i augmentativa, l’ús de les noves tecnologies i primers auxilis.

8. Identificar els valors principals relacionats amb l’ACP i incorporar l’ètica en la intervenció amb les persones amb DID

9. Conèixer el funcionament general de la Fundació Arc de Sant Martí i els serveis d'habitatge, així com la normativa que regula les llars-reside?ncies i aprofundir en els aspectes organitzatius i que asseguren la Qualitat dels Serveis.

 

CONTINGUTS:

Sessió 1: (Dijous 5/09/2019, de 10h a 14h) – Susanna Vert

1. Conceptualització de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID)
- Definició de la DID
- El paradigma de suports i la classificació de la DID segons la necessitat d’intensitat
de Suports

2. La intervenció des del Model de Qualitat de Vida
- Perspectiva històrica, el canvi de Paradigma
- El Model de Qualitat de Vida. Dominis i dimensions de QdV.
- Conceptes claus: Resultats Personals, Suports, Autodeterminació i Drets.
- La transformació dels Serveis cap a l’Atenció Centrada en la Persona

 

Sessió 2: (Divendres 6/09 de 10:00h a 14:00h)- Susanna Vert

3. La Planificació Personal
- La Planificació Centrada en la Persona, eines per conèixer a la persona, detectar necessitats i preferències personals
- Principals eines i instruments d’avaluació.
- El Pla de Suport Individual, sintetitzar i organitzar la informació per a la consecució de Resultats Personals
- El Facilitador i el Grup de Suport

 

Sessió 3:(Dilluns 9/09 de 10:00h a 14h) – Susanna Vert

4. El Suport Conductual Positiu, una eina per donar resposta a les conductes problemàtiques.
- Introducció al SCP
- Marc teòric. Objectius i valors de l’SCP.
- La intervenció: Avaluació, Anàlisi, Intervenció

5. El Suport Actiu com a metodologia per fomentar la participació activa de les persones amb més necessitats de suport
- Concepte del Suport Actiu. Relació amb la Planificació Centrada en la Persona
- Nivells de suport actiu. Interactuar per promoure la participació de les persones
- Aplicació de la metodologia

 

Sessió 4: (Dimarts 10/09 de 10h a 14h) – Gemma Dulofeu

6. La salut de les persones amb DID
Dificultats en l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat intel·lectual
Principals problemes de salut
Hàbits alimentaris, entrenar en una alimentació saludable

7. Desenvolupament afectiu i sexualitat
- Conceptes ba?sics en sexualitat, salut sexual i drets sexuals
- Com enfocar el treball cap a les PDID
- L’atenció a la sexualitat des del servei o la institucio?

 

Sessió 5: (Dijous 12/09 de 9h a 13h) – Caridad Fernández

8. Primers auxilis
- Prestacio? de primers auxilis: un suport a l’atencio? sanita?ria immediata
-  Criteris de valoracio? general
-  Constants vitals
-  Normes d’exploracio?
-  Actuacio? davant de traumatismes i/o intoxicació

 

Sessió 6: (Dilluns 16/09 de 15:00h a 19:00h) – Àngel Aguilar

9. Sistemes de comunicacio? alternativa i augmentativa
- Concepte i aproximacio? a la comunicacio? funcional
-  La comunicacio? en PDID: comunicació alternativa i augmentativa.
-  Importància i justificacio? dels suports a la comunicacio?
-  Processament de la informació en les persones amb DID
-  Elaboracio? pictogrames i adaptació dels entorns

 

Sessió 7: (Dimarts 17/09 de 10:00h a 14:00h) – Clara Clos

10. Les necessitats de Suport en les diferents etapes de la Vida de les PDID
11. Transició a la Vida Adulta – Vida Adulta
- El control de la vida, de la família a la persona
- De la protecció a l’Autodeterminació
- Entrenament en habilitats del comportament Autodeterminat
- Vida independent i oci

12. Envelliment
- Definició, diagnòstic i prevenció.
- Deteriorament cognitiu i demència. Principals eines d’avaluació
- Estratègies assistencials i d’intervenció

 

Sessió 8: (Dijous 19/09 de 10h a 14h) – Susanna Vert

1. Incorporació de l’Ètica en l’atenció a les persones (2,5h)
- Que? és l’ètica, com fomentem l’ètica a les nostres organitzacions
- Principis, Valors i Creences
- Les creences limitadores. Estratègies per al canvi d’aquestes creences.
- Que són els espais de reflexió ètica (ERES)
- Metodologia deliberativa

2. La Fundació Arc de Sant Martí (1,5h)
- Història i Serveis de la Fundació
- El Complex d'Habitatges Arc de Sant Marti? Llars–reside?ncia Les Bo?biles 1.

  • Normativa que regula els serveis d’habitatge
  • Conveni de Treball
  • Confidencialitat
  • Protocols
  • Altres sistemes de control i suport: Càmeres, control accessos, comunicació, sistema Ilaundry ID.

- Sistema per garantir la qualitat del servei: qualitat plena

 

AVALUACIÓ:

1. Cada mòdul proposarà un prova teòrica pels alumnes, basada en l’avaluació de l’adquisició dels aprenentatges fonamentals.

2. En finalitzar la formació, l’alumne haurà de presentar un treball pràctic que s’haurà de presentar en finalitzar la formació (juny 2019)

3. La totalitat de la formació s’avaluarà mitjançant els resultats de les diferents proves teòriques, així com el treball pràctic.

4. Els exercicis podran ser individuals o en grup; en tot cas, s’han de resoldre fora de les hores lectives i es lliuren al coordinador del mòdul.

5. L’assistència és obligatòria. No es considerarà avaluable la formació a algú que no assisteixi un mínim del 90% de la formació.

6. En finalitzar la formació, els alumnes complimentaran un qüestionari de satisfacció respecte de la formació i la docència.Curs a càrrec de Susanna Vert, Gemma Dulofeu, Caridad Fernández, Àngel Aguilar i Clara Clos, a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del riu s/n, Martorell).

Formació gratuïta per l’alumne, ja que la formació és subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell.

Es prega compromís d’assistència.
 

MÉS INFORMACIÓ: moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01 / Whatsapp: 630 88 45 28

PLACES LIMITADES (20 participants) 

INSCRIPCIONS: INSCRIPCIONS TANCADES!

 

Amb el suport:

 

NOTA LEGAL: Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”: plana web www.martorell.cat

Veure totes les activitats