donem impuls a l'emprenedor!

PUNT PAE

Els Punts d'Assessorament a l'Emprenedor (PAE) són centres en els què s'assessora i presta serveis als emprenedors, tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seva activitat.

        


Quins serveis puc obtenir del Punt PAE Martorell?

El punt PAE te una doble missió:

 • Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors, en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa.
 • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).


Cóm demanar cita?

Podeu demanar cita mitjançant les vies següents:

 • Trucant al telèfon del Centre de Promoció Econòmica: 93 775 31 01
 • Enviant un correu electrònic a amillan@martorell.cat
 • Presencialment, al Molí Empresa ubicat a les instal·lacions del  Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell (Camí del Riu s/n 08760 Martorell)


Quines formes jurídiques es poden donar d'alta al punt PAE?

El punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

 •  Societats de Responsabilitat Limitada (SL).
 •  Societat Limitada Nova Empresa  (SLNE) i,
 •  Treballador Autònom.

Aquest tipus de tramitació té com a principals avantatges evitar desplaçaments als emprenedors i sobretot un important estalvi de cost i de temps. La mitjana de temps per les Societats de Responsabilitat Limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de 4 dies. En el cas dels autònoms, la constitució es realitza en un màxim de dues hores durant el mateix dia.

Per d'altres formes jurídiques, com ara les Societats Civils Privades, Cooperatives ó Laborals, caldrà seguir els tràmits reglamentaris en cada cas.

NOVETAT IMPORTANT!!!... Des d'ara, també es pot crear una Societat Limitada sense necessitat de disposar dels 3.000 € de capital social. Des d'un sol Euro, ja podem acollirnos a la figura de la Societat Limitada de Formació Successiva (establerta al Capítol III de la Llei 14/2013), que és una nova figura que elimina l'obligatorietat de constituïr-se amb un capital social inicial mínim de 3.000 €. No obstant això, aquesta figura és transitòria i, mentre no es dipositin els 3.000 € del capital legal mínim, la societat tindrà algunes limitacions quan ala retribució dels socis i administradors, o quan a la responsabilitat solidària dels socis, en cas de liquidació (consulteu tots aquests requisits amb aquest article d'infoautónomos).


Què és una SLNE?

La SLNE és una forma jurídica molt similar a la Societat de Responsabilitat Limitada, que va ser creada per facilitar als empresaris la creació de l'empresa en un termini més curt del normal i amb la possibilitat d'emprar mitjans telemàtics. Donat que, en els darrers anys, els mitjans telemàtics s'han estès prou com per poder crear Societats Limitades via on-line, la creació de SLNE ha disminuït substancialment. En qualsevol cas, podeu veure les característiques i avantatges d'aquesta forma jurídica.
 

Què cal tenir encompte abans de adreçar-se al punt PAE?

Deixant de banda la part de la planificació de l'empresa, abans d'adreçar-se al punt PAE cal tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica que volem engegar. En aquest sentit, recomanem informar-se i assessorar-se sobre les diverses formes jurídiques existents, a mésde les que es poden iniciar alpunt PAE.

Dit això, el Punt PAE Martorell, facilita uns formularis en funció de cada forma jurídica i una documentació que s'haurà d'aportar:

Els formularis estan dissenyats per ser omplerts de manera digital. A cada formulari es fa menció de la documentació que s'haurà d'aportar en cada cas. De fet, en el cas de les SL ó SLNE, cal fer un tràmit previ abans d'adreçar-se al punt PAE.

És molt important tenir clar quin és l'epígraf de l'IAE de la vostra activitat, ja que pot condicionar la fiscalitat i la manera de facturar. Per les activitats més conegudes encara us podem ajudar. Però davant d'altres activitats (més difícils d'enqüadrar), us recomanem que truqueu a Hisenda (901 33 55 33). Podeu ajudar-vos amb aquesta web: www.epigrafesiae.com. Quan al codi del CNAE, no us preocupeu gaire: us podrem orientar un cop tinguem l'epígraf de l'IAE.

El sistema permet posar una data d'inici de l'activitat posterior a la data de la visita al Punt PAE. Però la data d'inici d'activitat no pot superar els tres mesos, a comptar des de la data d'enviament del DUE.

Un cop es tinguin omplerts els formularis necessaris, s'ha de demanar cita i enviar-los al correu electrònic: amillan@martorell.cat


Quin és aquest “tràmit previ” en els casos de SL ó SLNE?

L'únic tràmit previ que s'ha de fer abans d'acudir a la cita amb el Punt PAE és el relatiu a la denominació social de l'empresa. Aquest tràmit es pot fer on-line i comporta pagament de taxes, però varia en funció de:

 • Si es tracta d'una SL, caldrà adreçar-se a la web del Registre Mercantil Central (www.rmc.es), buscar l'apartat on parla de Solicitud de Certificados i seguir els passos fins l'obtenció del certificat negatiu del nom.
 • En el cas d'una SLNE, s'hauran de seguir els passos de petició de denominació social, segons la web del CIRCE, fins aconseguir un document de resguard.


I si vull registrar la meva marca o nom comercial?

Primer de tot, és important diferenciar entre els conceptes de Denominació Social de l'empresa i els conceptes de marca i nom comercial. Podeu conèixer les diferències entre aquests conceptes adreçant-vos a l'apartat de Preguntas frecuentes de la web de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es). A la mateixa web, mitjançant el Localizador de marcas, també podreu comprovar si la vostra proposta de reserva és possible o ja està protegida.

També podeu conèixer una mica més aquest tema, navegant per la web de l'OEPM o be, emprant la Guia Multimedia que te la web.

En qualsevol cas, procedir al registre correspòn a l'usuari, mitjançant el web de l'OEPM.


En què consisteix la cita?

Durant la visita, el/la tècnic/a del PAE omplirà el Document Únic Electrònic (DUE) en una aplicació web on s'incorporen les dades principals (facilitades amb els formularis) i d'altres dades referents a l'activitat. Per aquest motiu, és important conèixer prèviament les característiques de l'activitat empresarial que engegarem, amb un assessorament previ.

En finalitzar la visita, la persona emprenedora disposarà d'un document que substitueix tots els documents oficials necessaris per a l'alta de l'empresa.


I després de la cita amb el punt PAE?

Després de la cita amb el PAE, la persona emprenedora tindrà la seva empresa gairebé en marxa. En el cas dels autònoms, l'activitat es considera iniciada (tret d'algunes particularitats). En el cas de les SL ó SLNE, el següent pas serà la cita notarial i, després d'aquesta, en uns 4 dies, l'empresa es considerarà constituïda i preparada per a l'inici d'activitats.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que:

 • En cas de Declaració Prèvia (rebre factures abans de l'inici de l'activitat), el tràmit de comunicació d'inici d'activitat s'haurà de fer a la corresponent Delegació d'Hisenda, no pas al Punt PAE.
 • Qualsevol modificació posterior, s'haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball), no pas al Punt PAE.
 •  La creació de l'empresa comporta una sèrie d'obligacions fiscals a tenir en compte. En cas de no conèixer be aquestes obligacions, es recomana la contractació d'una assessoria ó gestoria d'empreses.
 •  El DUE no inclou la Comunicació d'Obertura de Centre de Treball, tràmit d'obligatori compliment que es pot realitzar posteriorment.


En cas de SL ó SLNE, puc escollir el notari que vulgui?

No exactament. Una de les particularitats del Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE) és que només aquells notaris que estiguin en el sistema, poden ser escollits per a la cita notarial. En el moment d'omplir el DUE en el punt PAE, es podrà escollir el notari que hi estigui adscrit al conveni.

Podeu fer una recerca prèvia dels notaris mitjançant la pàgina web del CIRCE: Buscador de notaris: per a SRL ó per a SLNE.

En qualsevol cas... es poden iniciar els tràmits de creació d'empresa on-line?

Sí. De fet, si un emprenedor disposa de signatura electrònica, mitjançant el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), podrà fer tots els passos per sí sol, accedint a la web del CIRCE i seguint els passos de emplenament del Document Únic Electrònic (DUE). No obstant això, donat que el DUE demana informació que pot ser complexa, es recomana adreçar-se al punt PAE Castelldefels, on se us assessorarà sobre els principals aspectes a tenir en compte.

 

        

Tornar