donem impuls a l'emprenedor!

[EMPRESES-AUTÒNOMS] Prórroga ERTOS de força major parcials

19/05/2020 09:57

El nou Reial decret llei prorroga els Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major.

Les empreses que puguin emprendre la seva activitat tindran més reduccions de la quota de la Seguretat social pels treballadors que es reincorporin i pels que continuïn en suspensió.

Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTO, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, al ERTOen un termini de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.

Per a incentivar la reincorporació als llocs de treball del màxim nombre possible de treballadors en ERTO, les exempcions seran majors per als empleats que tornin a l'activitat que per als qui continuïn suspesos. En concret, les empreses de menys de 50 empleats tindran una exempció de cotitzacions del 85% en les cotitzacions reportades el mes de maig i del 70% en les reportades al juny per als treballadors que reprenguin l'activitat. Per als quals continuïn suspesos, també hi haurà exoneració, però serà menor: del 60% per a les cotitzacions reportades al maig i del 45% per a les de juny.

En el cas de les empreses de 50 o més treballadors, l'exempció per als empleats que es reincorporin serà del 60% i del 45% per a les cotitzacions reportades al maig i juny, respectivament. Per als treballadors que no es reincorporin, la rebaixa serà del 45% al maig i del 30% al juny.

Les exempcions en la cotització no tindran efectes per als treballadors que mantindran com cotitzat amb caràcter general el període en què s'apliquin. A més, no es tindrà en compte aquest període per al càlcul de les prestacions futures.

Per a aquelles empreses que no puguin reprendre l'activitat i es trobin en situació de ERTO de força major total es mantenen les exempcions previstes fins al 30 de juny. L'exoneració de quotes reportades en els mesos de maig i juny, així com les quotes per recaptació conjunta, serà del 100% per a aquelles empreses que tinguessin menys de 50 treballadors i del 75% per a aquelles la plantilla de les quals sigui igual o superior als 50.

Les mesures estaran vigents fins al 30 de juny, però es podrà establir una pròrroga dels expedients de regulació d'ocupació en atenció a les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries, previ acord del Consell de Ministres.

Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social, a instàncies de l'empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació dels treballadors afectats i el període de suspensió o reducció de la jornada.

Amb aquest pla d'incentius, nou a escala internacional, l'objectiu del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions és acompanyar a les empreses en el seu retorn a l'activitat, tractant d'ajudar a la reincorporació del major nombre de treballadors als seus llocs de treball.

Enllaç relacionat

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo

SEPE

Nota premsa SEPE

Amb el suport:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels "Programes de suport al desenvolupament local”

Veure totes les notícies