donem impuls a l'emprenedor!

[PERSONES TREBALLADORES] Inscripció prèvia a l'ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

18/02/2021 08:14

S'obre un nou registre perquè persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària s'inscriguin prèviament i puguin optar a una convocatòria d'ajut. Les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

A qui va dirigit

A les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.

A les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Requisits

  • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
     
  • Trobar-se inclosa en un expedient de regulació temporal d'ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l'1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l'apartat 2 de l'article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat.
     
  • Ser titular de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en el període indicat a l'apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d'un ERTO dins del mateix període indicat.
     
  • Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Termini

Des de les 9.00 hores del 15 de febrer fins a les 15.00 hores del 25 de febrer de 2021.

L'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Per realitzar la inscripció no és necessari cap sistema de signatura electrònica.

En el cas que una persona presenti diversos formularis d'inscripció prèvia, únicament es considera vàlid el darrer dels presentats.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació. No utilitzeu l'Internet Explorer ja que pot provocar incidències.

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant el formulari específic que trobeu en aquest tràmit.

Consulteu primer les preguntes freqüents sobre aquest ajut. En cas de problemes tècnics en emplenar i enviar el formulari d'inscripció podeu contactar amb el telèfon 900 800 046.

 

Enllaços relacionats

Gencat

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Veure totes les notícies