donem impuls a l'emprenedor!

L'Ajuntament de Martorell posa en marxa una nova subvenció directa de 1500€ per comerços i restauració

16/03/2021 14:57

L’Ajuntament de Martorell va aprovar, per unanimitat en el Ple Municipal, una nova línia de subvencions directes, urgents i amb caràcter excepcional, de 1.500 euros per als establiments locals. La nova injecció econòmica pretén pal·liar els efectes negatius que ha patit el comerç, essencial i no essencial, a causa de les restriccions horàries decretades per lluitar contra la COVID-19. Els titulars dels establiments locals podran demanar la subvenció fins el 30 de juny d’enguany.

L’Ajuntament de Martorell obre el termini de sol·licitud per una nova línia de subvencions directes, urgents i amb caràcter excepcional, de 1.500 euros per als establiments locals. La nova injecció econòmica pretén pal·liar els efectes negatius que ha patit el comerç i la restauració a causa de les restriccions a l’exercici de l’activitat econòmica, imposades per la Generalitat de Catalunya durant el quart trimestre de l’any 2020 i el període transcorregut de l’any 2021 per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 • Ajuts destinats a pal·liar els efectes negatius que ha patit el comerç i la restauració a causa de les restriccions horàries decretades per lluitar contra la COVID-19 
   
 • El termini per a la presentació de sol·licituds comença  el 16 de març del 2021 i finalitzarà el 30 de juny del 2021.
   
 • L’ajut econòmic és una subvenció directe de 1.500€
   
 • L’import concedit s'haurà de destinar a fer front a les despeses suportades per l’establiment durant el primer semestre de l’any 2021 per import igual o superior a 1.500€.
   
 • Els ajuts són compatibles i acumulables amb qualsevol altra concedida per altres administracions.

 

Aquest ajut es configura novament com una de les mesures incloses en el Pla de reactivació econòmica i de protecció social de Martorell “Martorell Actua”, que contempla accions en diversos àmbits per fer front als efectes de la COVID-19, aprovat en sessió del ple de l’Ajuntament de Martorell tinguda el dia 20 de juliol de 2020.


Qui ho pot demanar?

La subvenció s’adreça a persones físiques o jurídiques titulars de les activitats econòmiques següents: bars, restaurants, hotels, cafeteries, roba i complements, sabateries, joieries, floristeries, articles infantils, viatges i esdeveniments, venda única de productes de perruqueria i estètica, mobles, articles de la llar, merceries, fotografia i vídeo, tatuatges i pírcings, gimnasos i acadèmies de formació.

Totes aquestes activitats han d’estar ubicades al municipi de Martorell, han d’estar d’alta i degudament regularitzades en el moment de la sol·licitud i no han de tenir deutes amb l’Ajuntament de Martorell. Igualment, han de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de Seguretat Social.
 

Import concedit

L’ajut econòmic és una subvenció directe de 1.500 € que es pot sol·licitar fins el 30 de juny de 2021.


Període de l'any en què es pot demanar

Des de la data del seu anunci a la plana web municipal fins al dia 30 de juny de 2021.

 

Sol·licitud tràmit


Les sol·licituds de les subvencions  es podran presentar:

• Tramitació electrònica a través de la seu electrònica "AJUTS COVID 2021. Subvencions directes per pal•liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques" a la web www.martorell.cat

• Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell.
Només per a les persones físiques. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 775 60 76 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat.

 

La tramitació ho pot realitzar la persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

*D’acord amb la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració.


Documentació a presentar

Un cop efectuada la convocatòria, els interessats hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació següent:

 • Sol·licitud específica: “Subvencions directes per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques”. És un model normalitzat que facilita l’Ajuntament de Martorell, tant en la tramitació electrònica com en la presencial. La sol·licitud incorpora la Declaració responsable conforme la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de Seguretat Social, i no té deutes amb l’Ajuntament de Martorell, o bé, si els té, es compensaran.
   
 • CIF, DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica perquè la identitat ja queda acreditada digitalment).
   
 • Un rebut bancari on consti el número de compte i el titular del compte, sigui una persona física, sigui una persona jurídica (pot ser un rebut qualsevol de subministraments, materials, lloguer...).

 

Termini de resolució

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
 

Justificació de la subvenció

La subvenció s’ha de justificar com a data límit el dia 31 de juliol de 2021, mitjançant l’aportació dels següents documents:

 • Factures o altres documents acreditatius de les despeses suportades per l’establiment durant el primer semestre de l’any 2021 per import igual o superior a 1.500€.
   
 • Declaració responsable de la persona física o jurídica beneficiària conforme no ha obtingut altres subvencions i ajuts per a la mateixa finalitat o, en el cas d’haver-los obtingut, acreditativa de que l’import total d’aquests és inferior al cost de les despeses acreditat.


Compatibilitat amb altres subvencions

Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altres subvencions i ajuts concedits per altres administracions o ens públics o privats, per bé que el seu import no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb d'altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de les despeses suportades pel beneficiari

 

Enllaços relacionats


Tramitació SEU ELECTRÒNICA  Tràmit: "AJUTS COVID 2021. Subvencions directes per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques"

Justificació Subvenció

Ajuntament de Martorell

Veure totes les notícies