donem impuls a l'emprenedor!

Concurs oposició lliure per a borsa d’interinatge a la Policia Local

26/10/2021 10:04

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball d’agents interins/ines de la Policia Local de Martorell, mitjançant concurs oposició lliure. Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud en el model normalitzat que estarà a disposició dels interessats a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), i a la pàgina web municipal Martorell (epígraf ‘Oferta Pública-Recursos Humans‘).

La presentació de la sol·licitud acompanyada de la resta de documentació exigida a les bases de la convocatòria, que es poden consultar en el següent enllaç, podrà realitzar-se en el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També de manera presencial, a l’OAC de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia per telèfon al 937756076 o per correu electrònic a oac@martorell.cat. A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. I a les oficines d’assistència en matèria de registres.

El termini de presentació de les sol·licituds és, des del 22 d’octubre al 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir els requisits establerts a les bases: Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores. Tenir 18 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública. Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Tenir una alçada mínima d’1,60 m les dones i d’1,65 m els homes, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques. Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell B2, i una de castellà de nivell B2 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, unes proves d’aptitud física, i una prova cultural. També hi haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar, així com, una prova psicotècnica i revisió mèdica.

 

Notícia de Martorell Digital

Veure totes les notícies