donem impuls a l'emprenedor!

Preus serveis Viver d’Empreses i Club de l’Emprenedor

D'acord amb el que disposa l'article l'article 41 text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament de Martorell estableix preus públics per la prestació de serveis al Viver d'Empreses i al Club de l'Emprenedor. Les tarifes dels preus públics són les següents (tarifes sense IVA):

Que és?   Serveis      Accés / Lloguer     Empreses del viver

Requisits i sol·licitud per accedir     Règim de domiciliació      Preus serveis      Conveni

Tarifes Sales

Sales amb capacitat fins a 70 persones

Sala de reunions 1 ó 2 (Per a empreses o professionals que facin usos puntuals) Fins a 50 persones d'aforament:
De 0 a 4 h 20 €/hora  
A partir de 4 h 15 €/hora

Sala de reunions 1 i 2 conjuntament com a Sala de Conferències (Per a empreses o professionals que facin usos puntuals)

Fins a 50 persones d'aforament:

De 0 a 4 h 30 €/hora  
A partir de 4 h 25 €/hora

Sala d'Actes (5º Planta) Fins a 250 persones d'aforament                                                                                                                 

De 0 a 4 h 80 €/hora

 

Matí o tarda 250 €
Dia sencer 350 €  

 

Tarifes Despatxos

Disposem de 10 despatxos de 7m2 amb mobiliari de treball per a 1 o 2 persones.

Despatxos d'ús exclusiu
Primers 6 mesos d'ocupació 42 €/mes
Setè a dotze mes d'ocupació 84 €/mes
Tretzè mes d'ocupació i següents 140 €/mes
Despatxos d'ús puntual (si n'hi haguessin lliures)
15 €/hora

 

Coworker fix taula 85 € /mes
Lloguer Coworkers flex 15 € /dia

Servei Coworking

 

Tarifes Equipament

Equip de projecció (canó+ordinador), ordinador portátil i pantalles per a presentacions, per a empreses o professionals que facin usos puntuals.

Cessió de l'ús de... 1 hora 1 matí/tarda 1 dia
Canó amb o sense ordinador 15 € 40 € 60 €
Ordinador portátil (màxim 5 dies) 10 € 30 € 50 €
Pantalla de presentacions 8 € 20 € 30 €


Tarifa domiciliació de correu postal

Professionals o empreses no instal·lats al Viver d'Empreses 30 €/any natural
L'import d'aquesta tarifa es fixa per any natural del servei, independentment de quan s'iniciï o finalitzi, sense possibilitat de prorrateig de l'import per períodes inferiors als 12 mesos naturals de l'any en curs.

 

Sol·licitud reserva espais Molí Fariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa fiança per particulars, professionals i empreses

Fiança per particulars, professionals i empreses 100 €

El lloguer de sales i equipament és GRATIS per a les empreses o professionals que són usuaris de despatxos d'us exclusiu del viver d'empreses.

Per a més informació consultar el document íntegre: Ordenança Tarifes Viver d'Empreses i Club de l'Emprenedor de Martorell

Per sol·licitar els serveis del viver d'empreses i club de l'emprenedor cal trucar al telèfon 93 775 31 01 (horari d'atenció de 08:00 a 15:00 h) o omplir el FORMULARI de RESERVA de Serveis Viver d'Empreses  o FORMULARI de RESERVA del Club de l'Emprenedor i enviar-lo a moliempresa@martorell.cat. Un cop rebuda la reserva ens posarem en contacte amb vosaltres per formalitzar la sol·licitud.

Reglament viver

 

 

        

 

Tornar